وکیل حقوقی

مشاوره حقوقی مهر و موم ترکه و ارث

مشاوره حقوقی

مهر و موم ترکه و ارث

مهر و موم ترکه به معنای پلمب کردن اموال متوفی پس از فوت ایشان تا زمان رسیدگی به امور مربوط به ارث و میراث است. این اقدام به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اموال متوفی و حفظ حقوق ورثه انجام می‌شود.

مراحل مهر و موم ترکه:

 1. تقاضای مهر و موم: یکی از ورثه یا اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی، کتباً تقاضای مهر و موم ترکه را بنمایند.
 2. بررسی درخواست: شورای حل اختلاف درخواست را بررسی می‌کند و در صورت احراز شرایط، دستور مهر و موم ترکه را صادر می‌کند.
 3. انجام تشریفات مهر و موم: مأمورین اجرایی شورای حل اختلاف با حضور در محل سکونت متوفی، اموال ایشان را پلمب و فهرست اموال را تهیه می‌کنند.
 4. امانت سپاری اموال: در مواردی که اموال متوفی نیاز به نگهداری فوری داشته باشد، اموال به یکی از ورثه یا شخص امین دیگری سپرده می‌شود.

شرایط مهر و موم ترکه:

 • فوت شخص
 • وجود اختلاف در بین ورثه
 • احتمال سوء استفاده از اموال متوفی
 • درخواست یکی از ورثه یا اشخاص ذینفع

موارد عدم مهر و موم ترکه:

 • عدم وجود اختلاف در بین ورثه
 • عدم احتمال سوء استفاده از اموال متوفی
 • عدم درخواست مهر و موم توسط ورثه یا اشخاص ذینفع

رفع مهر و موم ترکه:

مهر و موم ترکه پس از انجام امور مربوط به ارث و میراث، با دستور دادگاه یا شورای حل اختلاف رفع می‌شود.

ارث:

ارث به معنای انتقال اموال و دارایی‌های شخص متوفی به ورثه او طبق قانون است. ورثه شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر و سایر بستگان متوفی می‌شوند.

تقسیم ارث:

تقسیم ارث طبق قواعد و مقررات ارث در قانون مدنی انجام می‌شود. سهم هر یک از ورثه در قانون به طور مشخص تعیین شده است.

نکات مهم:

 • برای مهر و موم ترکه و امور مربوط به ارث، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت نمایید.
 • برای مهر و موم ترکه باید به یکی از شعب شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی مراجعه کنید.
 • مدارک لازم برای مهر و موم ترکه عبارتند از:
  • گواهی فوت متوفی
  • مدارک هویتی متقاضی
  • سند محل سکونت متوفی
 • در صورت وجود وصیت نامه، مفاد آن در تقسیم ارث مؤثر خواهد بود.

 

 

شرایط مهر و موم ترکه در ایران

مهر و موم ترکه به معنای پلمب کردن اموال و دارایی های متوفی پس از فوت او است. این کار به منظور حفظ و حراست از اموال متوفی تا زمان تعیین تکلیف نهایی آنها انجام می شود.

موارد زیر از جمله شرایط مهر و موم ترکه در ایران هستند:

1. فوت شخص: اولین شرط مهر و موم ترکه، فوت شخص است.

2. وجود اموال: شرط دیگر وجود اموال و دارایی هایی است که باید مهر و موم شوند. این اموال می توانند شامل اموال منقول مانند پول، طلا، جواهرات، لوازم منزل و یا اموال غیرمنقول مانند خانه، زمین و خودرو باشند.

3. ذینفعان: وجود ذینفعان، یعنی کسانی که از متوفی ارث می برند، شرط سوم مهر و موم ترکه است. در غیر این صورت، نیازی به مهر و موم اموال وجود ندارد.

4. ذی‌منافع: ذی‌منافع به اشخاصی گفته می‌شود که به نحوی در اموال متوفی ذی‌حق هستند، مانند طلبکاران، بستانکاران و یا وصی متوفی.

5. عدم وجود وصی: اگر متوفی وصی تعیین کرده باشد، وصی اختیار دارد که اموال را اداره کند و نیازی به مهر و موم ترکه نیست.

6. عدم وجود مدیر ترکه: مدیر ترکه شخصی است که توسط دادگاه برای اداره اموال متوفی تعیین می شود. اگر دادگاه مدیر ترکه تعیین نکرده باشد، اموال باید مهر و موم شوند.

7. درخواست ذینفعان: ذینفعان می توانند از دادگاه تقاضای مهر و موم ترکه را داشته باشند.

8. درخواست ذی‌منافع: ذی‌منافع نیز می‌توانند از دادگاه تقاضای مهر و موم ترکه را داشته باشند.

9. دستور دادگاه: در نهایت، مهر و موم ترکه با دستور دادگاه انجام می شود. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، در صورت لزوم دستور مهر و موم ترکه را صادر می کند.

مراحل مهر و موم ترکه:

 1. تقاضای مهر و موم ترکه: ذینفعان یا ذی‌منافع باید با مراجعه به دادگاه محل سکونت متوفی، تقاضای مهر و موم ترکه را داشته باشند.
 2. ارائه مدارک: متقاضیان باید مدارک لازم مانند گواهی فوت متوفی، لیست اموال و دارایی های او و سایر مدارک مورد نیاز را به دادگاه ارائه دهند.
 3. بررسی مدارک: دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، در صورت لزوم دستور مهر و موم ترکه را صادر می کند.
 4. اقدامات اجرایی: پس از صدور دستور دادگاه، ماموران اجرایی به محل سکونت متوفی اعزام شده و اموال و دارایی های او را مهر و موم می کنند.
 5. تشکیل صورتجلسه: ماموران اجرایی صورتجلسه ای از اقدامات انجام شده را تهیه و به دادگاه ارسال می کنند.

نکات مهم:

 • مهر و موم ترکه باید توسط ماموران اجرایی دادگستری و با حضور ذینفعان و ذی‌منافع انجام شود.
 • در صورت وجود اموال فاسد شدنی یا اموال در معرض خطر، دادگاه می تواند دستور فروش فوری آنها را صادر کند.
 • ذینفعان و ذی‌منافع می توانند با ارائه وثیقه مناسب، از دادگاه تقاضای رفع مهر و موم ترکه را داشته باشند.

مراحل مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه به معنای پلمپ کردن اموال متوفی برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و یا دخل و تصرف در آنها تا زمان انحصار وراثت است. این امر توسط اشخاص ذینفع، از جمله وراث، طلبکاران و یا موصی له، و در دو حالت زیر قابل درخواست است:

1. در صورت فوت بدون وارث:

 • در صورتی که متوفی هیچ وارثی نداشته باشد، اموال او باید توسط اداره تصفیه امور حسبی مهر و موم شود.

2. در سایر موارد:

 • در سایر موارد، هر یک از اشخاص ذینفع می توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی، درخواست مهر و موم ترکه را ارائه دهند.

مراحل مهر و موم ترکه:

 1. ارائه درخواست: متقاضی مهر و موم ترکه باید با مراجعه به شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی، درخواست خود را به صورت کتبی ارائه دهد.
 2. بررسی درخواست: شورای حل اختلاف درخواست را بررسی می کند و در صورت احراز شرایط، دستور مهر و موم ترکه را صادر می کند.
 3. اقدامات اجرایی: پس از صدور دستور مهر و موم ترکه، مأموران اجرای احکام شورای حل اختلاف به محل سکونت متوفی مراجعه کرده و اموال او را با استفاده از لاک و مهر پلمپ می کنند.
 4. صورت برداری از اموال: پس از مهر و موم ترکه، از اموال متوفی صورت برداری می شود و صورت مجلس صورت برداری تنظیم می گردد.
 5. نگهداری از اموال: اموال مهر و موم شده تا زمان انحصار وراثت، تحت نظر و مراقبت شورای حل اختلاف یا اشخاصی که شورای حل اختلاف تعیین می کند، نگهداری می شود.

نکات مهم:

 • در مواردی که ضرورت فوری برای مهر و موم ترکه وجود داشته باشد، متقاضی می تواند با ارائه درخواست و اخذ دستور قضایی از دادگاه، اموال متوفی را مهر و موم کند.
 • در صورت تمایل وراث، می توان از یک نفر امین برای نظارت بر اموال مهر و موم شده انتخاب کرد.
 • هزینه های مربوط به مهر و موم ترکه، از جمله حق الزحمه مأموران اجرای احکام و هزینه های پلمپ، بر عهده متقاضی خواهد بود.

 

 

قوانین مهر و موم ترکه در ایران:

مهر و موم ترکه به معنای پلمپ کردن اموال متوفی پس از فوت وی توسط مقامات قضایی یا دفاتر اسناد رسمی است. این کار به منظور حفظ و حراست از اموال متوفی و جلوگیری از سوء استفاده از آنها توسط اشخاص ثالث انجام می شود.

موارد مهر و موم ترکه:

 • در صورتی که متوفی وصیت نامه‌ای نداشته باشد و یا وصیت نامه او در مورد تمام اموال او نباشد.
 • در صورتی که وراث متوفی در مورد تقسیم اموال او به توافق نرسند.
 • در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر یا محجور باشد.
 • در صورتی که دایَن یا طلبکاری از متوفی مدعی طلب خود باشد.

مراحل مهر و موم ترکه:

 1. تعیین متولی: ابتدا باید توسط دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی متولی مهر و موم ترکه تعیین شود. متولی معمولاً یکی از وراث متوفی است، اما در صورت وجود شرایط خاص، ممکن است شخص دیگری به عنوان متولی تعیین شود.
 2. مهر و موم اموال: متولی با حضور نماینده دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی و با استفاده از مهر و موم مخصوص، کلیه اموال متوفی را مهر و موم می کند.
 3. تهیه صورت اموال: متولی باید پس از مهر و موم اموال، صورت جامعی از اموال متوفی تهیه کند و آن را به دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی ارائه دهد.
 4. رفع مهر و موم: مهر و موم ترکه پس از انجام مراحل قانونی وراثت و تقسیم اموال متوفی توسط دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی رفع می شود.

نکات مهم:

 • مهر و موم ترکه فقط در مورد اموال غیرمنقول متوفی انجام می شود.
 • اموال منقول متوفی مانند پول، طلا، جواهرات و… باید توسط وراث یا متولی جمع آوری و در محلی امن نگهداری شود.
 • در صورت تمایل وراث، می توان مهر و موم ترکه را توسط دفاتر اسناد رسمی انجام داد.
 • هزینه مهر و موم ترکه بر عهده وراث متوفی است.

 

 

موارد عدم مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه، اقدامی برای حفظ اموال متوفی تا زمان انحصار وراثت است. با این حال، در برخی موارد، نیازی به مهر و موم ترکه نیست.

موارد عدم مهر و موم ترکه عبارتند از:

1. وجود وصی:

 • اگر متوفی وصی تعیین کرده باشد، وصی اختیار اداره اموال متوفی را تا زمان انحصار وراثت خواهد داشت و نیازی به مهر و موم ترکه نیست.

2. وجود امین:

 • در صورتی که متوفی برای اداره اموال خود امین تعیین کرده باشد، امین تا زمان انحصار وراثت، تحت نظر شورای حل اختلاف، اموال متوفی را اداره خواهد کرد و نیازی به مهر و موم ترکه نیست.

3. عدم وجود اموال:

 • اگر متوفی هیچ اموالی نداشته باشد، نیازی به مهر و موم ترکه نیست.

4. توافق وراث:

 • در صورتی که تمام وراث نسبت به عدم مهر و موم ترکه توافق داشته باشند، می توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف و ارائه صورتجلسه توافق، از مهر و موم ترکه خودداری کنند.

5. عدم ضرورت:

 • در مواردی که ضرورتی برای مهر و موم ترکه وجود نداشته باشد، شورای حل اختلاف می تواند با بررسی مدارک و مستندات، از صدور دستور مهر و موم ترکه خودداری کند.

6. اموال غیرقابل مهر و موم:

 • اموال غیرقابل مهر و موم، مانند اموال غیرمنقول یا اموال نفیس، با نظر شورای حل اختلاف و با رعایت تدابیر لازم، از مهر و موم مستثنی می شوند.

توجه:

 • در مواردی که مهر و موم ترکه ضروری تشخیص داده شود، حتی در صورت وجود یکی از موارد فوق، شورای حل اختلاف می تواند دستور مهر و موم ترکه را صادر کند.
 • برای کسب اطلاعات دقیق در مورد موارد عدم مهر و موم ترکه در محل سکونت خود، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.