مشاوره حقوقی قراردادها

معاملات فضولی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان شبانه روزی

معاملات فضولی در قانون مدنی ایران

معامله فضولی معامله‌ای است که کسی بدون اذن و رضایت صاحب مال، برای او انجام می‌دهد.

طبق ماده 198 قانون مدنی ایران، معاملات فضولی باطل است، مگر اینکه صاحب مال بعد از وقوع معامله آن را تنفیذ کند.

آثار معاملات فضولی:

 • قبل از تنفیذ: تا زمانی که صاحب مال معامله را تنفیذ نکرده باشد، معامله فضولی باطل است و هیچ اثری بر او نخواهد داشت.
 • بعد از تنفیذ: در صورت تنفیذ معامله توسط صاحب مال، معامله صحیح و نافذ می‌شود و آثار آن بر صاحب مال بار خواهد شد.

نکات:

 • معاملات فضولی در مورد اموال غیرمنقول حتماً باید به صورت کتبی انجام شود.
 • در مورد معاملات فضولی مربوط به اموال منقول، صرف رضایت شفاهی صاحب مال برای تنفیذ معامله کافی است.
 • صاحب مال حق دارد معامله فضولی را تنفیذ یا رد کند.
 • در صورت رد معامله فضولی توسط صاحب مال، متعامل فضولی باید آنچه را که از بابت معامله دریافت کرده است به صاحب مال مسترد کند.

موارد بطلان معاملات فضولی:

 • فقدان اهلیت متعامل فضولی: اگر متعامل فضولی اهلیت قانونی برای انجام معامله را نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود.
 • غیرمشروع بودن موضوع معامله: اگر موضوع معامله فضولی غیرمشروع باشد، معامله باطل خواهد بود.
 • عدم رعایت شکل مقرر قانونی: اگر برای معامله فضولی شکل خاصی در قانون مقرر شده باشد و آن شکل رعایت نشود، معامله باطل خواهد بود.

معاملات فضولی طولی در قانون مدنی ایران

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص بدون اذن و نمایندگی از طرف دیگری، برای او معامله‌ای انجام می‌دهد.

در معاملات فضولی، دو حالت وجود دارد:

1. معاملات فضولی مطلق: در این نوع معامله، فضول هیچ‌گونه رابطه‌ای با طرف مقابل معامله (اصیل) ندارد و اصلاً به او شناخته شده نیست.

2. معاملات فضولی طولی: در این نوع معامله، فضول رابطه‌ای با طرف مقابل معامله (اصیل) دارد، اما بدون اذن و رضایت او اقدام به معامله می‌کند.

آثار معاملات فضولی طولی:

 • **معامله فضولی طولی، باطل است، مگر اینکه اصیل آن را تنفیذ کند.
 • تنفیذ معامله فضولی طولی، اختیاری است و اصیل می‌تواند آن را قبول یا رد کند.
 • تنفیذ معامله فضولی طولی باید صریح باشد و ضمن معامله انجام شود.
 • سکوت اصیل در مقابل معامله فضولی طولی، راضی بودن او به آن محسوب نمی‌شود.
 • اگر اصیل معامله فضولی طولی را تنفیذ کند، آثار آن از زمان وقوع معامله اعمال می‌شود.
 • اگر اصیل معامله فضولی طولی را رد کند، معامله باطل می‌شود و گویی از ابتدا انجام نشده است.

تفاوت معاملات فضولی مطلق و طولی:

معیار معاملات فضولی مطلق معاملات فضولی طولی
رابطه فضول با اصیل هیچ‌گونه رابطه‌ای وجود ندارد رابطه‌ای وجود دارد، اما بدون اذن و رضایت اصیل
آثار معامله باطل و بلااثر است باطل است، مگر اینکه اصیل آن را تنفیذ کند
تنفیذ معامله امکان‌پذیر نیست امکان‌پذیر است
سکوت اصیل به منزله رضایت نیست به منزله رضایت نیست
زمان اعمال آثار معامله از زمان تنفیذ از زمان وقوع معامله (در صورت تنفیذ)

مثالی از معامله فضولی طولی:

فرض کنید شخصی به نام “علی” بدون اطلاع و رضایت “محمد”، ملکی را از “سارا” می‌خرد. این معامله، فضولی طولی محسوب می‌شود.

در این مثال، علی فضول و محمد اصیل است. معامله مزبور باطل است، مگر اینکه محمد آن را تنفیذ کند.

توجه:

 • احکام مربوط به معاملات فضولی در مواد 291 تا 297 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده است.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات فضولی، می‌توانید به قانون مدنی و یا به یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

 

معاملات فضولی عرضی در قانون ایران

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخصی (فضول ) بدون اذن و رضایت صاحب مال، معامله‌ای را انجام می‌دهد.

معاملات فضولی به دو دسته معاملات فضولی اصالة و معاملات فضولی وکالة تقسیم می‌شوند:

1. معاملات فضولی اصالة:

 • در این نوع معاملات، فضول نیت اصالة دارد، یعنی خود را مالک می‌داند و معامله را به نام خود انجام می‌دهد.

2. معاملات فضولی وکالة:

 • در این نوع معاملات، فضول نیت وکالة دارد، یعنی خود را وکیل صاحب مال می‌داند و معامله را به نام او انجام می‌دهد.

معاملات فضولی عرضی نوعی از معاملات فضولی وکالة هستند که در آنها فضول معامله را به نفع صاحب مال انجام می‌دهد و منفعت آن متوجه صاحب مال می‌شود.

آثار معاملات فضولی عرضی:

 • معاملات فضولی عرضی باطل هستند، مگر اینکه صاحب مال آنها را اذن و تأیید کند.

ماده 189 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:

“هر کس بدون اذن و رضایت صاحب مال، برای او تصرفی کند فضول محسوب می‌شود و صاحب مال می‌تواند عمل او را تنفیذ یا رد کند. اگر صاحب مال عمل فضول را تنفیذ کند، فضول در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود.”

نکات مهم:

 • فضول در معاملات فضولی عرضی مسئول است که معامله را به نفع صاحب مال انجام دهد و منفعت آن متوجه صاحب مال شود.
 • صاحب مال اختیار دارد که معامله را تأیید یا رد
  کند.
 • در صورت تأیید معامله توسط صاحب مال، فضول در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود.
 • برای آگاهی بیشتر از قواعد مربوط به معاملات فضولی می‌توان به قانون مدنی و منابع حقوقی مربوطه مراجعه کرد.

موارد بطلان معاملات فضولی

معامله فضولی، معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری انجام می‌دهد، بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

طبق ماده 251 قانون مدنی ایران، “معامله فضولی باطل است مگر اینکه صاحب مال آن را تنفیذ کند”.

با این توضیح، معاملات فضولی به طور کلی باطل هستند، مگر در دو حالت:

1. تنفیذ توسط صاحب مال:

اولین حالت، زمانی است که صاحب مال معامله فضولی را تنفیذ کند. تنفیذ به معنای رضایت و تأیید معامله توسط صاحب مال است. این رضایت می تواند به طور صریح یا ضمنی باشد.

 • تنفیذ صریح: زمانی است که صاحب مال به طور آشکارا و صریحاً معامله فضولی را تأیید کند. به عنوان مثال، صاحب مال به صورت کتبی یا شفاهی به فضول اعلام کند که معامله را قبول دارد.
 • تنفیذ ضمنی: زمانی است که صاحب مال با رفتاری که دلالت بر رضایت او دارد، معامله فضولی را تأیید کند. به عنوان مثال، صاحب مال از کالای خریداری شده توسط فضول استفاده کند.

2. عدم قابلیت رد توسط صاحب مال:

دومین حالت، زمانی است که صاحب مال به دلایل قانونی نتواند معامله فضولی را رد کند. در این حالت، معامله فضولی به طور خود به خود صحیح و نافذ می شود.

برخی از مواردی که صاحب مال حق رد معامله فضولی را ندارد، عبارتند از:

 • معامله فضولی که برای حفظ جان یا مال صاحب مال انجام شده باشد.
 • معامله فضولی که برای رفع حاجت فوری صاحب مال انجام شده باشد.
 • معامله فضولی که صاحب مال از انجام آن عاجز بوده و فضول با اطلاع از این موضوع اقدام به انجام آن کرده باشد.
 • معامله فضولی که با اذن ضمنی صاحب مال انجام شده باشد.

نکات:

 • در صورت بطلان معامله فضولی، فضول باید خسارات طرف مقابل را جبران کند.
 • اگر صاحب مال قبل از رد معامله، از آن استفاده کرده باشد، فضول حق مطالبه اجرت المثل را خواهد داشت.
 • احکام مربوط به معاملات فضولی در ماده 251 تا 257 قانون مدنی ایران بیان شده است.

 

 

اصالة الصحة در معاملات فضولی

اصالة الصحة در معاملات فضولی به این معنا است که در برخی موارد، معاملات فضولی با وجود بطلان ذاتی، به طور موقت و تا زمان رد یا تنفیذ توسط صاحب مال، صحیح و نافذ تلقی می‌شوند.

موارد اعمال اصالة الصحة در معاملات فضولی:

 • معاملات فضولی که مربوط به اموال منقول باشند: طبق ماده 199 قانون مدنی ایران، معاملات فضولی که مربوط به اموال منقول باشند، با وجود بطلان ذاتی، تا زمانی که صاحب مال آنها را رد نکند، صحیح و نافذ هستند.
 • معاملات فضولی که برای صاحب مال مفید باشند: اگر معامله فضولی برای صاحب مال مفید باشد، حتی اگر آن را تنفیذ نکند، می‌تواند از منافع آن استفاده کند.
 • معاملات فضولی که توسط اشخاصی با سمت وکالت یا نمایندگی انجام شده باشند: اگر معامله فضولی توسط اشخاصی با سمت وکالت یا نمایندگی انجام شده باشد، تا زمانی که صاحب مال آنها را رد نکند، صحیح و نافذ هستند.

آثار اعمال اصالة الصحة:

 • امکان استرداد عوض توسط صاحب مال: صاحب مال می‌تواند در هر زمانی که بخواهد، عوض مورد معامله فضولی را از متعامل فضولی استرداد کند.
 • امکان رجوع به صاحب مال توسط متعامل فضولی: متعامل فضولی می‌تواند در صورت رد معامله فضولی توسط صاحب مال، به او رجوع کند و عوض پرداختی خود را از او مطالبه کند.

نکات:

 • اصالة الصحة در معاملات فضولی یک قاعده کلی نیست و فقط در موارد مذکور در قانون و رویه قضایی اعمال می‌شود.
 • در صورت رد معامله فضولی توسط صاحب مال، آثار آن از بین می‌رود و گویی از ابتدا معامله‌ای انجام نشده است.
 • صاحب مال حق دارد معامله فضولی را تنفیذ یا رد کند و در این خصوص مختار است.

 

معاملات فضولی وکالة در قانون مدنی ایران

معاملات فضولی وکالة نوعی از معاملات فضولی است که در آن، فضول خود را وکیل یا نماینده اصیل معرفی می‌کند و بدون اذن و رضایت او، برای او معامله‌ای انجام می‌دهد.

آثار معاملات فضولی وکالة:

 • **معامله فضولی وکالة، باطل است، مگر اینکه اصیل آن را تنفیذ کند.
 • تنفیذ معامله فضولی وکالة، اختیاری است و اصیل می‌تواند آن را قبول یا رد کند.
 • تنفیذ معامله فضولی وکالة باید صریح باشد و ضمن معامله انجام شود.
 • سکوت اصیل در مقابل معامله فضولی وکالة، راضی بودن او به آن محسوب نمی‌شود.
 • اگر اصیل معامله فضولی وکالة را تنفیذ کند، آثار آن از زمان وقوع معامله اعمال می‌شود.
 • اگر اصیل معامله فضولی وکالة را رد کند، معامله باطل می‌شود و گویی از ابتدا انجام نشده است.

تفاوت معاملات فضولی وکالة با سایر معاملات فضولی:

معیار معاملات فضولی مطلق معاملات فضولی طولی معاملات فضولی وکالة
رابطه فضول با اصیل هیچ‌گونه رابطه‌ای وجود ندارد رابطه‌ای وجود دارد، اما بدون اذن و رضایت اصیل فضول خود را وکیل اصیل معرفی می‌کند
اظهارات فضول در مورد رابطه خود با اصیل، اظهارات خلاف واقع می‌کند در مورد رابطه خود با اصیل، اظهارات خلاف واقع نمی‌کند در مورد رابطه خود با اصیل، اظهارات خلاف واقع می‌کند
آثار معامله باطل و بلااثر است باطل است، مگر اینکه اصیل آن را تنفیذ کند باطل است، مگر اینکه اصیل آن را تنفیذ کند

مثالی از معامله فضولی وکالة:

فرض کنید شخصی به نام “علی” به “سارا” می‌گوید که وکیل “محمد” است و ملکی را از او می‌خرد. در حالی که علی، وکیل محمد نیست و از طرف او نیز اذن و رضایتی برای انجام این معامله ندارد.

این معامله، فضولی وکالة محسوب می‌شود.

در این مثال، علی فضول و محمد اصیل است. معامله مزبور باطل است، مگر اینکه محمد آن را تنفیذ کند.

 

 

قوانین معاملات فضولی در قانون مدنی ایران

معامله فضولی معامله‌ای است که شخصی بدون اذن و رضایت مالک، معامله‌ای را به نام او انجام می‌دهد.

قانون مدنی ایران در مواد 198 تا 202 به موضوع معاملات فضولی پرداخته است.

شرایط صحت معامله فضولی:

 • اهلیت و اختیار متصرف: متصرف (کسی که معامله را انجام می‌دهد) باید اهلیت و اختیار لازم برای انجام معامله را داشته باشد.
 • معین بودن مورد معامله: مورد معامله باید معین و قابل تشخیص باشد.
 • مشروعیت جهت معامله: جهت معامله باید مشروع باشد و مخالف قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
 • رعایت شکل مقرر قانونی: در معاملاتی که قانون شکل خاصی برای آنها مقرر کرده است، باید آن شکل رعایت شود.

آثار معامله فضولی:

 • قبل از اجازه یا رد مالک:

  • معامله فضولی باطل است.
  • متصرف و مالک می‌توانند از معامله فضولی استنکاف کنند.
  • اگر متصرف از معامله فضولی منتفع شده باشد، باید منفعت را به مالک رد کند.
 • بعد از اجازه یا رد مالک:

  • **اگر مالک معامله فضولی را اجازه دهد، معامله صحیح و نافذ می‌شود.
  • **اگر مالک معامله فضولی را رد کند، معامله باطل می‌شود.

نکات:

 • معامله فضولی با معامله صوری متفاوت است. در معامله صوری، طرفین قصد واقعی انجام معامله را ندارند، در حالی که در معامله فضولی، متصرف قصد واقعی انجام معامله را دارد، اما بدون اذن و رضایت مالک این کار را انجام می‌دهد.
 • در برخی موارد، معامله فضولی صحیح و نافذ می‌شود. مانند معاملاتی که توسط ولی قهری یا قیم برای مولی علیه یا مولی تحت قیم انجام می‌شود.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین معاملات فضولی، باید به قانون مدنی، رویه قضایی و نظرات دکترین حقوقی مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *