مشاوره حقوقی طلاق

ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه به چه صورت است؟

مشاوره حقوقی آنلاین

ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه

زن می‌تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه یا اجرای ثبت نسبت به ممنوع الخروجی شوهرش اقدام نماید.

مراحل ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه به شرح زیر است:

1. ارائه دادخواست:

 • زوجه می‌تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا سامانه ثنا، دادخواست مطالبه مهریه و ممنوع الخروجی شوهر خود را ارائه دهد.
 • در دادخواست، باید اطلاعاتی مانند مشخصات زوجین، دلیل مطالبه مهریه، و خواسته زوجه درج شود.

2. بررسی دادخواست:

 • پس از ارائه دادخواست، به شعبه‌ای از دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود.
 • قاضی دادگاه، دادخواست را بررسی می‌کند و در صورت کامل بودن، وقت رسیدگی تعیین می‌کند.

3. جلسه رسیدگی:

 • در جلسه رسیدگی، زوجین باید حضور داشته باشند.
 • قاضی دادگاه به صحبت‌های زوجین گوش می‌دهد و دلایل آنها را برای مطالبه مهریه و ممنوع الخروجی بررسی می‌کند.
 • در صورت اثبات حقانیت زوجه، قاضی حکم به پرداخت مهریه و ممنوع الخروجی شوهر صادر می‌کند.

4. اجرای حکم:

 • پس از صدور حکم، زوجه می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه، نسبت به اجرای حکم و ممنوع الخروج کردن شوهر خود اقدام نماید.

نکاتی در مورد ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه:

 • ممنوع الخروجی شوهر به عنوان یک ابزار قهری برای وادار کردن او به پرداخت مهریه استفاده می‌شود.
 • در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند، زن می‌تواند از طریق دادگاه او را ممنوع الخروج کند.
 • در صورتی که شوهر معسر باشد و توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن نمی‌تواند او را ممنوع الخروج کند.
 • ممنوع الخروجی شوهر مانع از خروج او از کشور می‌شود، حتی اگر برای سفرهای کاری یا درمانی قصد خروج از کشور داشته باشد.

آیا سوال دیگری در مورد ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه دارید؟

همچنین، در اینجا چند موضوع مرتبط با ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه که ممکن است برای شما مفید باشد، آورده شده است:

 • شرایط ممنوع الخروج شدن
 • مراحل رفع ممنوع الخروجی
 • آثار ممنوع الخروجی

در صورت تمایل به مطالعه بیشتر در مورد هر یک از این موضوعات، می توانید از منابع ذکر شده در بالا استفاده کنید.

آیا موضوع دیگری هست که در مورد ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه بخواهید در مورد آن صحبت کنید؟

شرایط ممنوع الخروج شدن در طلاق

شرایط ممنوع الخروج شدن در طلاق به نوع طلاق و همچنین شرایط و تعهدات زوجین بستگی دارد.

در اینجا به طور خلاصه به شرایط ممنوع الخروج شدن در طلاق رجعی و طلاق بائن می‌پردازیم:

طلاق رجعی:

 • در طلاق رجعی، شوهر می‌تواند در طول عده به زن خود رجوع کند.
 • در صورتی که شوهر در طلاق رجعی قبل از رجوع به زن خود فوت کند، زن مستحق تمام مهریه است و می‌تواند برای دریافت مهریه خود، شوهرش را ممنوع الخروج کند.
 • در صورتی که شوهر در طلاق رجعی قبل از رجوع به زن خود فوت کند و زن باردار باشد، مستحق تمام مهریه و نفقه خود تا زمان وضع حمل است و می‌تواند برای دریافت مهریه و نفقه خود، شوهرش را ممنوع الخروج کند.

طلاق بائن:

 • در طلاق بائن، شوهر حق رجوع به زن خود را ندارد.
 • زن در طلاق بائن مستحق نصف مهریه است و می‌تواند برای دریافت مهریه خود، شوهرش را ممنوع الخروج کند.
 • در صورتی که زن در طلاق بائن وکالت در طلاق داشته باشد، می‌تواند از این وکالت برای ممنوع الخروج کردن شوهر خود استفاده کند.
 • در صورتی که زوجین در عقدنامه توافق کرده باشند که در صورت طلاق، شوهر به زن نفقه پرداخت کند، زن می‌تواند برای دریافت نفقه خود، شوهرش را ممنوع الخروج کند.

نکاتی در مورد شرایط ممنوع الخروج شدن در طلاق:

 • ممنوع الخروج شدن به عنوان یک ابزار قهری برای وادار کردن شوهر به پرداخت تعهداتش استفاده می‌شود.
 • در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه یا نفقه را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند، زن می‌تواند او را ممنوع الخروج کند.
 • در صورتی که شوهر معسر باشد و توانایی پرداخت مهریه یا نفقه را نداشته باشد، زن نمی‌تواند او را ممنوع الخروج کند.
 • ممنوع الخروج شدن شوهر مانع از خروج او از کشور می‌شود، حتی اگر برای سفرهای کاری یا درمانی قصد خروج از کشور داشته باشد.

ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه

زن می‌تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه یا اجرای ثبت نسبت به ممنوع الخروجی شوهرش اقدام نماید.

مراحل ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه به شرح زیر است:

1. ارائه دادخواست:

 • زوجه می‌تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا سامانه ثنا، دادخواست مطالبه مهریه و ممنوع الخروجی شوهر خود را ارائه دهد.
 • در دادخواست، باید اطلاعاتی مانند مشخصات زوجین، دلیل مطالبه مهریه، و خواسته زوجه درج شود.

2. بررسی دادخواست:

 • پس از ارائه دادخواست، به شعبه‌ای از دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود.
 • قاضی دادگاه، دادخواست را بررسی می‌کند و در صورت کامل بودن، وقت رسیدگی تعیین می‌کند.

3. جلسه رسیدگی:

 • در جلسه رسیدگی، زوجین باید حضور داشته باشند.
 • قاضی دادگاه به صحبت‌های زوجین گوش می‌دهد و دلایل آنها را برای مطالبه مهریه و ممنوع الخروجی بررسی می‌کند.
 • در صورت اثبات حقانیت زوجه، قاضی حکم به پرداخت مهریه و ممنوع الخروجی شوهر صادر می‌کند.

4. اجرای حکم:

 • پس از صدور حکم، زوجه می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه، نسبت به اجرای حکم و ممنوع الخروج کردن شوهر خود اقدام نماید.

نکاتی در مورد ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه:

 • ممنوع الخروجی شوهر به عنوان یک ابزار قهری برای وادار کردن او به پرداخت مهریه استفاده می‌شود.
 • در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند، زن می‌تواند از طریق دادگاه او را ممنوع الخروج کند.
 • در صورتی که شوهر معسر باشد و توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن نمی‌تواند او را ممنوع الخروج کند.
 • ممنوع الخروجی شوهر مانع از خروج او از کشور می‌شود، حتی اگر برای سفرهای کاری یا درمانی قصد خروج از کشور داشته باشد.

در صورت تمایل به مطالعه بیشتر در مورد هر یک از این موضوعات، می توانید از منابع ذکر شده در بالا استفاده کنید.

آیا موضوع دیگری هست که در مورد ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه بخواهید در مورد آن صحبت کنید؟

در اینجا چند نکته تکمیلی در مورد ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه آورده شده است:

 • زن می‌تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دو روش دادگاه و اجرای ثبت اقدام کند.
 • در روش دادگاه، زن باید دادخواست مطالبه مهریه و ممنوع الخروجی شوهر خود را به دادگاه خانواده ارائه دهد.
 • در روش اجرای ثبت، زن می‌تواند با مراجعه به دفترخانه ازدواج و طلاق، سند ازدواج خود را به عنوان سند لازم الاجرا به اجرا بگذارد و سپس برای ممنوع الخروج کردن شوهر خود اقدام کند.
 • در هر دو روش، زن باید مدارکی مانند سند ازدواج، شناسنامه، و گواهی عدم تمکین را ارائه دهد.
 • ممنوع الخروج شدن شوهر به منزله پرداخت مهریه نیست و فقط یک ابزار قهری برای وادار کردن او به پرداخت مهریه است.
 • شوهر می‌تواند با پرداخت مهریه یا با ارائه وثیقه، نسبت به رفع ممنوع الخروجی خود اقدام کند.

ادامه بحث در مورد ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه

در اینجا چند موضوع مرتبط با ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه که ممکن است برای شما مفید باشد، آورده شده است:

شرایط ممنوع الخروج شدن:

 • وجود دین یا تعهد مالی: برای ممنوع الخروج شدن یک فرد، باید دینی یا تعهد مالی بر ذمه او باشد. در مورد مهریه، زن می‌تواند برای مطالبه مهریه خود، شوهرش را ممنوع الخروج کند.
 • اثبات حقانیت: زن باید حقانیت خود را در مطالبه مهریه و ممنوع الخروج کردن شوهرش به اثبات برساند.
 • عدم پرداخت دین یا تعهد: در صورتی که شوهر از پرداخت دین یا تعهد خود امتناع کند، زن می‌تواند برای ممنوع الخروج کردن او اقدام کند.

مراحل رفع ممنوع الخروجی:

 • پرداخت دین یا تعهد: شوهر می‌تواند با پرداخت دین یا تعهد خود، مانند مهریه، نسبت به رفع ممنوع الخروجی خود اقدام کند.
 • ارائه وثیقه: شوهر می‌تواند با ارائه وثیقه به دادگاه، برای رفع ممنوع الخروجی خود اقدام کند.
 • اثبات اعسار: در صورتی که شوهر معسر باشد و توانایی پرداخت دین یا تعهد خود را نداشته باشد، می‌تواند برای رفع ممنوع الخروجی خود اقدام کند.

آثار ممنوع الخروجی:

 • ممنوعیت خروج از کشور: فرد ممنوع الخروج حق خروج از کشور را ندارد، حتی اگر برای سفرهای کاری یا درمانی قصد خروج از کشور داشته باشد.
 • محدودیت در نقل و انتقال اموال: فرد ممنوع الخروج حق نقل و انتقال اموال خود را به خارج از کشور را ندارد.
 • محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی: فرد ممنوع الخروج ممکن است در انجام فعالیت‌های اقتصادی خود با مشکلاتی مواجه شود.

ادامه بحث در مورد ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه

در اینجا چند موضوع دیگر که ممکن است در مورد ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه برای شما مفید باشد، آورده شده است:

معافیت های ممنوع الخروجی:

 • افراد زیر از ممنوع الخروجی بابت مهریه معاف هستند:
  • مشمولان نظام وظیفه: در صورتی که شوهر مشمول نظام وظیفه باشد، از ممنوع الخروجی بابت مهریه معاف است.
  • دانشجویان: در صورتی که شوهر دانشجو باشد و برای ادامه تحصیل قصد خروج از کشور داشته باشد، از ممنوع الخروجی بابت مهریه معاف است.
  • بیماران: در صورتی که شوهر بیمار باشد و برای درمان بیماری خود قصد خروج از کشور داشته باشد، از ممنوع الخروجی بابت مهریه معاف است.

راهکارهای جایگزین ممنوع الخروجی:

 • زن می‌تواند از طریق توقیف اموال شوهر خود، برای مطالبه مهریه خود اقدام کند.
 • زن می‌تواند از طریق جلب شوهر خود، برای مطالبه مهریه خود اقدام کند.
 • زن می‌تواند از طریق داوری و میانجیگری، برای حل مشکل مهریه خود اقدام کند.

ملاحظات اخلاقی و اجتماعی:

 • ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه می‌تواند تبعات منفی برای زندگی مشترک داشته باشد.
 • ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه می‌تواند به روابط زن و شوهر آسیب برساند.
 • ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه می‌تواند به شغل و درآمد شوهر آسیب برساند.

در نهایت، زن باید با توجه به شرایط خود و شوهرش، بهترین راهکار را برای مطالبه مهریه خود انتخاب کند.