مشاوره حقوقی انحصار وراثت

نحوه تقسیم ارث مادر مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

نحوه تقسیم ارث مادر در ایران

تقسیم ارث مادر در ایران تابع قوانین و مقررات خاصی است که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم.

مقدمات:

 • فوت مادر: اولین شرط برای تقسیم ارث مادر، فوت او است.
 • وجود ورثه: برای اینکه ارثی وجود داشته باشد، باید ورثه (کسانی که طبق قانون از متوفی ارث می برند) وجود داشته باشد.
 • شناسایی ورثه: ورثه شامل زوجه، فرزندان، پدر و مادر و سایر بستگان متوفی می شوند. برای شناسایی ورثه باید به گواهی حصر وراثت از دادگاه مراجعه کرد.

نحوه تقسیم ارث:

 • طبقه بندی ورثه: ورثه به دو طبقه تقسیم می شوند:
  • طبقه اول: شامل زوجه، فرزندان و پدر و مادر متوفی می شود.
  • طبقه دوم: شامل اجداد پدری و مادری متوفی می شود.
 • ارث طبقه اول:
  • زوجه: در صورتیکه متوفی فرزند داشته باشد، سهم زوجه یک ششم از اموال منقول و یک سوم از اموال غیرمنقول خواهد بود. در صورتیکه متوفی فرزند نداشته باشد، سهم زوجه یک سوم از اموال منقول و یک دوم از اموال غیرمنقول خواهد بود.
  • فرزندان: سهم هر یک از فرزندان پسر دو برابر سهم هر یک از فرزندان دختر است.
  • پدر و مادر: در صورتیکه فرزندان متوفی زنده باشند، پدر و مادر از او ارث نمی برند. اما در صورتیکه فرندی از متوفی زنده نباشد، هر یک از پدر و مادر یک ششم از اموال متوفی را ارث می برند.
 • ارث طبقه دوم: در صورتی که هیچ یک از ورثه طبقه اول زنده نباشند، نوبت به طبقه دوم می رسد. در این طبقه، سهم هر یک از اجداد پدری و مادری به طور مساوی تقسیم می شود.

نکات:

 • محرومیت از ارث: در برخی موارد، اشخاص طبق قانون از ارث محروم می شوند. این موارد شامل قتل عمدی مورث، کفر، لعن والدین و ارتداد می شود.
 • وصیت نامه: متوفی می تواند با تنظیم وصیت نامه، نحوه تقسیم اموال خود را پس از فوت به طور دیگری مشخص کند.
 • مهلت مراجعه به دادگاه: ورثه باید برای تقسیم ارث به دادگاه مراجعه کنند. مهلت مراجعه به دادگاه برای تقسیم ارث یک سال پس از فوت متوفی است.
 • هزینه های تقسیم ارث: هزینه هایی مانند هزینه های دادرسی، حق الوکاله وراث و مالیات بر عهده ورثه است.

تفاوت ارث مادر با پدر:

 • ارث مادر نصف ارث پدر است.
 • به عنوان مثال، اگر پدری که دو فرزند پسر و دو فرزند دختر دارد فوت کند، سهم هر یک از فرزندان پسر او یک هشتم و سهم هر یک از فرزندان دختر او یک شانزدهم از اموال او خواهد بود. در حالی که اگر مادری با همین تعداد فرزند فوت کند، سهم هر یک از فرزندان پسر او یک شانزدهم و سهم هر یک از فرزندان دختر او یک سی و دوم از اموال او خواهد بود.

 

قوانین تقسیم ارث مادر در ایران

قوانین مربوط به تقسیم ارث مادر در ایران، بر اساس قانون ارث و احکام فقهی تنظیم شده است.

مهمترین نکات مربوط به ارث مادر عبارتند از:

 • سهم مادر: سهم مادر در ارث، بستگی به وجود یا عدم وجود فرزند برای او دارد:
  • اگر مادر فرزند داشته باشد: در این حالت، مادر یک ششم از ماترک را به ارث می‌برد.
  • اگر مادر فرزند نداشته باشد: در این حالت، مادر یک سوم از ماترک را به ارث می‌برد.
 • اولویت ارث: مادر در طبقه دوم وراث قرار دارد. به این معنی که اگر پدر، همسر و یا فرزندان متوفی زنده باشند، مادر در درجه دوم ارث می‌برد.
 • محرومیت از ارث: مادر در موارد زیر از ارث محروم می‌شود:
  • قتل عمدی مورث: در صورتی که مادر عمداً فرزند خود را به قتل برساند، از ارث او محروم می‌شود.
  • ارتداد: در نظام حقوقی ایران، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.
 • حجب: در برخی موارد، ممکن است سهم الارث مادر به دلیل وجود سایر وراث، محدود شود. به این امر “حجب” گفته می‌شود.

تقسیم ارث مادر:

تقسیم ارث مادر نیز مانند سایر وراث، پس از اخذ گواهی حصر وراثت و ارزیابی اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود.

نحوه محاسبه سهم مادر:

برای محاسبه سهم مادر، ابتدا باید ماترک را مشخص کرد. ماترک به تمام اموال منقول و غیرمنقول متوفی، اعم از اموال نقدی، املاک، سهام، جواهرات و غیره گفته می‌شود.

سپس، با توجه به تعداد وراث و طبقه ارث آنها، سهم هر یک از وراث محاسبه می‌شود.

در صورت وجود ابهام یا سوال در مورد ارث مادر، می‌توانید به یک وکیل یا حقوقدان متخصص مراجعه کنید.

 

 

 

تقسیم ارث مادر در قانون مدنی ایران

طبق قانون مدنی ایران، ارث به سه طبقه تقسیم می‌شود: طبقه اول، طبقه دوم و طبقه سوم. مادر در طبقه اول وراث قرار دارد.

نحوه تقسیم ارث مادر به شرح زیر است:

1. در صورت وجود فرزند:

 • اگر مادر فقط یک فرزند داشته باشد، تمام ماترک (اموال و دارایی‌های مادر) به آن فرزند می‌رسد.
 • اگر مادر دو فرزند یا بیشتر داشته باشد:
  • پسران دو برابر دختران ارث می‌برند.
  • اگر مادر فقط فرزند پسر داشته باشد، پدر یک ششم و مادر یک سوم از ترکه را ارث می‌برند.
  • اگر مادر فقط فرزند دختر داشته باشد، پدر یک ششم و مادر دو سوم از ترکه را ارث می‌برند.
  • اگر مادر هم فرزند پسر و هم فرزند دختر داشته باشد، پدر یک ششم و مادر یک سوم از ترکه را ارث می‌برند و باقی ماترک بین فرزندان دختر و پسر به ترتیب دو سهم برای پسر و یک سهم برای دختر تقسیم می‌شود.

2. در صورت عدم وجود فرزند:

 • اگر مادر فرزند نداشته باشد و پدر او زنده باشد، پدر یک ششم و مادر دو سوم از ترکه را ارث می‌برند.
 • اگر مادر فرزند و پدر نداشته باشد، تمام ماترک به او می‌رسد.

3. در صورت فوت همزمان مادر و پدر:

 • اگر مادر و پدر به طور همزمان فوت کنند و فرزند داشته باشند، ماترک بین آنها به ترتیب مقرر در بالا تقسیم می‌شود.
 • اگر مادر و پدر به طور همزمان فوت کنند و فرزند نداشته باشند، ماترک بین آنها به ترتیب مساوی تقسیم می‌شود.

نکات مهم:

 • اگر مادر وصیتی داشته باشد، در صورت انطباق با شرع و قانون، وصیت او نافذ و لازم الاجرا است.
 • اگر مادر در زمان حیات خود اموال و دارایی‌هایی را به طور هبه (هدیه) به دیگران واگذار کرده باشد، این اموال از ماترک او محسوب نمی‌شود و در ارث او لحاظ نمی‌گردد.
 • محجوران (افرادی که از نظر قانونی اهلیت کامل را ندارند) نیز می‌توانند ارث ببرند، ولی ولی یا قیم آنها باید در مورد اموال و حقوق آنها تصمیم‌گیری کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تقسیم ارث مادر و نحوه محاسبه سهم هر یک از وراث، می‌توانید به یک وکیل متخصص در امور ارث مراجعه نمایید.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ، صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره تخصصی با وکیل یا کارشناسان ذیربط نمی‌باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به ارث در حال تغییر است و لذا برای اطمینان از صحت و به روز بودن اطلاعات، حتماً به مراجع ذیربط مراجعه نمایید.

تقسیم ارث در صورت عدم وجود فرزند در ایران

در قوانین ارث ایران، نحوه تقسیم ارث در صورت عدم وجود فرزند، به وضعیت تاهل و جنسیت متوفی بستگی دارد.

در حالت کلی، در صورت عدم وجود فرزند، ارث به شرح زیر تقسیم می‌شود:

1. فوت مرد بدون فرزند:

 • اگر همسر داشته باشد:
  • یک چهارم ماترک به همسر تعلق می‌گیرد.
  • باقیمانده ماترک بین پدر و مادر و برادران و خواهران متوفی به ترتیب طبقات ارثی تقسیم می‌شود.
 • اگر همسر نداشته باشد:
  • کل ماترک بین پدر و مادر و برادران و خواهران متوفی به ترتیب طبقات ارثی تقسیم می‌شود.

2. فوت زن بدون فرزند:

 • اگر همسر داشته باشد:
  • یک هشتم ماترک به همسر تعلق می‌گیرد.
  • باقیمانده ماترک بین پدر و مادر و اجداد و سایر وراث به ترتیب طبقات ارثی تقسیم می‌شود.
 • اگر همسر نداشته باشد:
  • یک سوم ماترک به پدر و مادر تعلق می‌گیرد.
  • دو سوم باقیمانده بین اجداد و سایر وراث به ترتیب طبقات ارثی تقسیم می‌شود.

نکات مهم:

 • طبقات ارث: در نظام حقوقی ایران، وراث به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
  • طبقه اول: پدر و مادر، همسر و فرزندان
  • طبقه دوم: اجداد، برادران و خواهران و اولاد آنها
  • طبقه سوم: عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها و اولاد آنها
 • ارث هر طبقه: وراث هر طبقه در صورتی ارث می‌برند که وراث طبقه قبل زنده نباشند.
 • محرومیت از ارث: در برخی موارد، ممکن است برخی از وراث به دلیل ارتکاب جرم یا وجود شرایط خاص، از ارث محروم شوند.
 • حجب: در برخی موارد، ممکن است سهم الارث برخی از وراث به دلیل وجود سایر وراث، محدود شود. به این امر “حجب” گفته می‌شود.

توصیه:

 • قوانین مربوط به ارث پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
 • در صورت فوت یکی از اعضای خانواده و برای تقسیم ارث، توصیه می‌شود به یک وکیل یا حقوقدان متخصص مراجعه کنید.
 • وکیل یا حقوقدان می‌تواند با بررسی دقیق شرایط و مدارک، به شما در مورد نحوه تقسیم ارث به درستی راهنمایی کند.

دیدگاهتان را بنویسید