مشاوره حقوقی نفقه

نفقه فرزند دختر تا چند سالگی است؟

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

نفقه فرزند دختر در ایران تا زمانی که ازدواج کند بر عهده پدر است.

مبنای قانونی:

 • ماده 119 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: «پس از طلاق، حضانت فرزند یا فرزندان که هنوز به سن بلوغ و رشادت نرسیده باشند و یا به سن بلوغ رسیده ولی از نظر عقلی یا جسمی نیاز به مراقبت و تربیت داشته باشند، با رعایت مصلحت کودک به یکی از پدر و مادر که صلاحیت بیشتری برای نگهداری و تربیت او دارد، واگذار می‌شود. تبصره 1: در صورت توافق پدر و مادر در مورد حضانت فرزند، دادگاه نظر آنها را تأمین می‌کند.»
 • ماده 120 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: «درصورتی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر مکلف به پرداخت نفقه فرزند خواهد بود.»

نکات مهم:

 • میزان نفقه فرزند: میزان نفقه فرزند با توجه به شأن و منزلت فرزند، وضعیت اقتصادی پدر، اوضاع معیشتی جامعه و نیازهای فرزند تعیین می‌شود. در این خصوص، نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل قرار می‌گیرد.
 • نحوه پرداخت نفقه فرزند: پدر موظف است نفقه فرزند را به صورت ماهانه به مادر یا سرپرست قانونی او پرداخت کند.
 • ضمانت اجرای پرداخت نفقه: در صورت امتناع پدر از پرداخت نفقه، مادر یا سرپرست قانونی فرزند می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، نفقه فرزند را از طریق اجرای احکام وصول کند.
 • نفقه فرزند در صورت فوت پدر: در صورت فوت پدر، نفقه فرزند از ترکه او پرداخت می‌شود.
 • نفقه فرزند در صورت ازدواج: با ازدواج دختر، تکلیف پرداخت نفقه از پدر ساقط می‌شود.

توجه:

 • در خصوص حضانت فرزند، در صورت وجود اختلاف بین پدر و مادر، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک، حضانت را به یکی از آنها واگذار می‌کند.
 • در صورت تمکن نداشتن پدر از پرداخت نفقه، مادر یا سرپرست قانونی فرزند می‌تواند از دادگاه تقاضای اعسار کند.
 • در صورتی که پدر از پرداخت نفقه امتناع کند، مادر یا سرپرست قانونی فرزند می‌تواند از طریق توقیف اموال یا حساب‌های بانکی او، نفقه فرزند را وصول کند.

نفقه فرزند دختر در ایران

نفقه فرزند دختر در ایران بر اساس فقه اسلام و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. طبق این قوانین، پدر و مادر موظف به پرداخت نفقه فرزند خود هستند.

چه کسانی موظف به پرداخت نفقه فرزند دختر هستند؟

 • پدر: پدر وظیفه اصلی پرداخت نفقه فرزند دختر خود را تا زمان بلوغ و ازدواج او بر عهده دارد.
 • مادر: در صورتی که پدر فوت کند یا معلوم نباشد کیست و یا تمکین به او ممکن نباشد، مادر وظیفه پرداخت نفقه فرزند دختر خود را بر عهده دارد.
 • جد پدری: در صورتی که پدر و مادر فوت کنند یا معلوم نباشند کیستند و یا تمکین به آنها ممکن نباشد، جد پدری وظیفه پرداخت نفقه فرزند دختر خود را بر عهده دارد.
 • جد مادری: در صورتی که جد پدری فوت کند یا معلوم نباشد کیست و یا تمکین به او ممکن نباشد، جد مادری وظیفه پرداخت نفقه فرزند دختر خود را بر عهده دارد.

چه مواردی جزء نفقه فرزند دختر محسوب می‌شود؟

 • خوراک: شامل غذای مناسب با سن و شرایط جسمی فرزند
 • پوشاک: شامل لباس مناسب با سن و فصل
 • مسکن: شامل سرپناه مناسب
 • مخارج درمانی: شامل هزینه‌های دارو و درمان
 • مخارج تحصیلی: شامل هزینه‌های کتاب، شهریه و سایر لوازم التحریر
 • سایر نیازهای متعارف: شامل نیازهای متناسب با سن، عرف و عادت فرزند

میزان نفقه فرزند دختر

میزان نفقه فرزند دختر توسط دادگاه با توجه به شرایط زندگی فرزند، شغل و توانایی مالی پدر و یا سایر اشخاصی که موظف به پرداخت نفقه هستند، تعیین می‌شود.

نحوه مطالبه نفقه فرزند دختر

برای مطالبه نفقه فرزند دختر، می‌توان به یکی از روش‌های زیر اقدام کرد:

 • توافق: در صورت تمایل پدر یا سایر اشخاصی که موظف به پرداخت نفقه هستند، می‌توان با آنها به توافق رسید.
 • مراجعه به دادگاه: در صورت عدم توافق، می‌توان به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست مطالبه نفقه فرزند را ارائه داد.

مدارک لازم برای مطالبه نفقه فرزند دختر

 • شناسنامه و کارت ملی فرزند
 • شناسنامه و کارت ملی پدر یا سایر اشخاصی که موظف به پرداخت نفقه هستند
 • صورتحساب هزینه‌های فرزند
 • دلائل عدم تمکین فرزند به پدر یا سایر اشخاصی که موظف به پرداخت نفقه هستند (در صورت وجود)

نکات

 • در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او، مادر می‌تواند از اموال او برای پرداخت نفقه فرزند استفاده کند.
 • در صورت فوت پدر و مادر یا عدم توانایی مالی آنها، سایر اشخاص واجب النفقه موظف به پرداخت نفقه فرزند به ترتیب سلسله مراتب قانونی هستند.
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قوانین مربوط به نفقه فرزند دختر، می‌توانید به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

قوانین نفقه فرزند دختر بعد از طلاق در ایران

قوانین مربوط به نفقه فرزند دختر بعد از طلاق در ایران به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

1. در زمان حضانت مادر:

 • تا سن 7 سالگی: طبق ماده 116 قانون مدنی، حضانت فرزند تا سن 7 سالگی با مادر است. در این مدت، پدر موظف به پرداخت نفقه فرزند به مادر می باشد.
 • بعد از 7 سالگی: پس از 7 سالگی، حضانت فرزند با توافق پدر و مادر و یا به حکم دادگاه تعیین می شود.
  • حضانت با مادر: اگر حضانت بعد از 7 سالگی با مادر باشد، پدر همچنان موظف به پرداخت نفقه فرزند به مادر می باشد.
  • حضانت با پدر: اگر حضانت بعد از 7 سالگی با پدر باشد، مادر موظف به پرداخت نفقه فرزند به پدر می باشد.

2. در زمان حضانت پدر:

 • شرایط: در برخی موارد ممکن است حضانت فرزند بعد از طلاق به پدر واگذار شود. این موارد شامل موارد زیر می باشد:
  • عدم صلاحیت مادر برای حضانت فرزند
  • اعتیاد مادر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی
  • ابتلای مادر به بیماری های روانی
  • ترک زندگی توسط مادر بدون دلیل موجه
 • نفقه: در صورت واگذاری حضانت به پدر، مادر موظف به پرداخت نفقه فرزند به پدر می باشد.

میزان نفقه:

میزان نفقه فرزند بعد از طلاق توسط دادگاه با توجه به شرایط مختلفی از جمله سن، وضعیت سلامتی، محل زندگی، و توانایی مالی پدر یا مادر تعیین می شود.

مبنای قانونی:

 • ماده 1199 قانون مدنی: نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم استطاعت او به عهده جد پدری و در صورت فوت جد پدری یا عدم استطاعت او به عهده مادر و جد مادری و هرچه از نسل بالاتر به ترتیب طبقات ارث واجب النفقه باشند.
 • ماده 1152 قانون مدنی: در طلاق رجعی زن مستحق نفقه است تا زمانی که عده او تمام شود.
 • ماده 1153 قانون مدنی: در طلاق بائن زن فقط تا زمانی که در عده است مستحق نفقه خواهد بود.

نکات:

 • در هر دو حالت حضانت با مادر یا پدر، فرزند تا سن 18 سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا پایان تحصیلات دانشگاهی مستحق دریافت نفقه از پدر خود می باشد.
 • اگر فرزند بعد از 18 سالگی ازدواج کند، نفقه او به عهده همسرش خواهد بود.
 • در صورت فوت پدر، مادر موظف به پرداخت نفقه فرزند می باشد.
 • در صورت عدم پرداخت نفقه توسط پدر یا مادر، ذینفع می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست مطالبه نفقه را ارائه دهد.

نفقه فرزند در صورت فوت پدر

در قانون ایران، پس از فوت پدر، مسئولیت پرداخت نفقه فرزند بر عهده افراد ذیل به ترتیب زیر است:

 1. وصی: اگر پدر برای فرزند خود وصی تعیین کرده باشد، وصی موظف به پرداخت نفقه فرزند از محل ترکه پدر (اموال و دارایی که از پدر باقی مانده است) است.
 2. جد پدری: در صورت عدم وجود وصی یا ناتوانی وصی از پرداخت نفقه، جد پدری (پدر پدر) موظف به پرداخت نفقه فرزند از محل ترکه پدر است.
 3. سایر اجداد صعودی: در صورت عدم وجود جد پدری یا ناتوانی او از پرداخت نفقه، به ترتیب، پدر بزرگ پدری، جد بزرگ پدری و … موظف به پرداخت نفقه فرزند از محل ترکه پدر هستند.
 4. مادر: در صورتی که هیچ یک از اجداد پدری توانایی پرداخت نفقه فرزند را نداشته باشند، مادر موظف به پرداخت نفقه فرزند از اموال و دارایی خود است.
 5. بیت المال: در نهایت، اگر هیچ یک از افراد نامبرده شده توانایی پرداخت نفقه فرزند را نداشته باشند، بیت المال (دولت) موظف به پرداخت نفقه فرزند است.

نکات مهم:

 • میزان نفقه فرزند: میزان نفقه فرزند با توجه به شأن و منزلت فرزند، وضعیت اقتصادی افراد موظف به پرداخت نفقه، اوضاع معیشتی جامعه و نیازهای فرزند تعیین می‌شود. در این خصوص، نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل قرار می‌گیرد.
 • نحوه پرداخت نفقه فرزند: افراد موظف به پرداخت نفقه فرزند باید نفقه را به صورت ماهانه به مادر یا سرپرست قانونی فرزند پرداخت کنند.
 • ضمانت اجرای پرداخت نفقه: در صورت امتناع هر یک از افراد موظف به پرداخت نفقه از پرداخت آن، مادر یا سرپرست قانونی فرزند می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، نفقه فرزند را از طریق اجرای احکام وصول کند.
 • نفقه فرزند در صورت ازدواج: با ازدواج دختر، تکلیف پرداخت نفقه از افراد مذکور ساقط می‌شود.

توجه:

 • در صورت وجود وصی، مادر یا سرپرست قانونی فرزند موظف است وصی را برای پرداخت نفقه فرزند به دادگاه معرفی کند.
 • در صورت تمکن نداشتن افراد موظف به پرداخت نفقه، مادر یا سرپرست قانونی فرزند می‌تواند از دادگاه تقاضای اعسار کند.
 • در صورتی که هر یک از افراد موظف به پرداخت نفقه از پرداخت آن امتناع کنند، مادر یا سرپرست قانونی فرزند می‌تواند از طریق توقیف اموال یا حساب‌های بانکی آنها، نفقه فرزند را وصول کند.

نفقه فرزند دختر بعد از ازدواج در ایران

طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تکلیف پرداخت نفقه فرزند دختر بعد از ازدواج بر عهده شوهر او است.

 • استثنائات:
  • در برخی موارد، ممکن است پدر یا سایر اشخاص واجب النفقه همچنان موظف به پرداخت نفقه فرزند دختر باشند. این موارد عبارتند از:
   • طلاق رجعی: در طلاق رجعی، نکاح همچنان به قوت خود باقی است و زن همچنان به عنوان همسر شوهر شناخته می‌شود. در این صورت، شوهر موظف به پرداخت نفقه زن و فرزند او تا زمان انقضای عده طلاق است.
   • نقص عضو یا بیماری: اگر فرزند دختر بعد از ازدواج دچار نقص عضو یا بیماری شود و توانایی کار کردن و تامین مخارج خود را نداشته باشد، پدر یا سایر اشخاص واجب النفقه موظف به پرداخت نفقه او هستند.
   • حبس شوهر: اگر شوهر به حبس ابد محکوم شود و یا به دلیل ناتوانی مالی نتواند نفقه زن و فرزند خود را پرداخت کند، پدر یا سایر اشخاص واجب النفقه موظف به پرداخت نفقه آنها هستند.

میزان نفقه فرزند دختر بعد از ازدواج

میزان نفقه فرزند دختر بعد از ازدواج توسط دادگاه با توجه به شرایط زندگی فرزند، شغل و توانایی مالی شوهر او تعیین می‌شود.

نحوه مطالبه نفقه فرزند دختر بعد از ازدواج

اگر شوهر از پرداخت نفقه فرزند خودداری کند، فرزند می‌تواند به یکی از روش‌های زیر اقدام کند:

 • توافق: در صورت تمایل شوهر، می‌توان با او به توافق رسید.
 • مراجعه به دادگاه: در صورت عدم توافق، می‌توان به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست مطالبه نفقه را ارائه داد.

مدارک لازم برای مطالبه نفقه فرزند دختر بعد از ازدواج

 • شناسنامه و کارت ملی فرزند
 • شناسنامه و کارت ملی شوهر
 • صورتحساب هزینه‌های فرزند
 • حکم طلاق (در صورت طلاق)
 • دلائل عدم پرداخت نفقه توسط شوهر (در صورت وجود)

نکات

 • فرزند دختر در صورت تمایل می‌تواند بعد از ازدواج از پدر یا سایر اشخاص واجب النفقه خود نفقه دریافت کند.
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قوانین مربوط به نفقه فرزند دختر بعد از ازدواج، می‌توانید به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.