مشاوره حقوقی قراردادها

نوشتن متن قرارداد کاری مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

نوشتن متن قرارداد کاری

نکات مهم در نوشتن متن قرارداد کاری:

 • مشخصات طرفین قرارداد: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی، آدرس و شماره تماس کارگر و کارفرما باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
 • موضوع قرارداد: نوع کار و شرح وظایف کارگر باید به طور واضح و مشخص در قرارداد قید شود.
 • مدت قرارداد: مدت زمان قرارداد باید به طور مشخص در قرارداد ذکر شود. قرارداد می‌تواند موقت یا دائمی باشد.
 • مبلغ دستمزد: مبلغ دستمزد و نحوه پرداخت آن (مثلاً به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه) باید به طور واضح در قرارداد قید شود.
 • تعهدات کارگر: تعهدات کارگر، مانند رعایت نظم و انضباط، انجام وظایف محوله در موعد مقرر، رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و… باید در قرارداد ذکر شود.
 • تعهدات کارفرما: تعهدات کارفرما، مانند پرداخت دستمزد در موعد مقرر، بیمه کردن کارگر، ارائه تجهیزات و امکانات لازم برای انجام کار و… باید در قرارداد ذکر شود.
 • فسخ قرارداد: شرایط فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین باید در قرارداد ذکر شود.
 • حل و فصل اختلافات: در صورتی که بین کارگر و کارفرما اختلافی ایجاد شود، مرجع حل و فصل آن باید در قرارداد ذکر شود.
 • امضاء و اثر انگشت: قرارداد باید به امضاء و اثر انگشت هر دو طرف برسد.

نمونه متن قرارداد کاری:

این قرارداد بین آقای/خانم [نام و نام خانوادگی کارگر] به نشانی [آدرس کارگر] و کد ملی [کد ملی کارگر] که در این قرارداد کارگر نامیده می‌شود و آقای/خانم [نام و نام خانوادگی کارفرما] به نشانی [آدرس کارفرما] و کد ملی [کد ملی کارفرما] که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود، تحت شرایط ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد، انجام کار [شرح وظایف کارگر] توسط کارگر در محل کارگاه/کارخانه/موسسه کارفرما به نشانی [آدرس محل کار] می‌باشد.

ماده ۲- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع قرارداد] تا تاریخ [تاریخ پایان قرارداد] به مدت [تعداد ماه/سال] می‌باشد.

ماده ۳- مبلغ دستمزد:

مبلغ دستمزد کارگر در این قرارداد به صورت [روزانه/هفتگی/ماهانه] مبلغ [مبلغ به عدد] ریال تعیین می‌شود.

ماده ۴- تعهدات کارگر:

کارگر متعهد است که:

 • وظایف محوله را طبق دستور کارفرما و در موعد مقرر به نحو احسن انجام دهد.
 • در ساعات مقرر در محل کار حاضر باشد و از غیبت و تأخیر غیرمجاز خودداری کند.
 • نظم و انضباط محل کار را رعایت کند و از ایجاد هرگونه مزاحمت برای سایر کارکنان خودداری نماید.
 • مسائل ایمنی و بهداشتی محل کار را رعایت کند و از استفاده از ابزار و ادوات غیراستاندارد خودداری نماید.
 • اسرار و اطلاعات مربوط به کارفرما را فاش نکند.

ماده ۵- تعهدات کارفرما:

کارفرما متعهد است که:

 • دستمزد کارگر را در موعد مقرر به حساب وی واریز نماید.
 • کارگر را مطابق با قوانین و مقررات مربوطه بیمه کند.
 • تجهیزات و امکانات لازم برای انجام کار را در اختیار کارگر قرار دهد.
 • در صورت بروز حادثه حین کار، نسبت به درمان و غرامت‌دهی به کارگر اقدام نماید.

ماده ۶- فسخ قرارداد:

 • در صورت عدم انجام تعهدات توسط هر یک از طرفین، طرف مقابل می‌تواند با اخطار کتبی یک ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 • در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و جنگ، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ماده ۷- حل و فصل اختلافات:

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما، طرفین متعهدند که ابتدا از طریق مذاکره نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند. در غیر این صورت، مرجع حل و فصل اختلافات، اداره کار و امور اجتماعی محل واقع در [آدرس اداره کار] خواهد بود.

قوانین تنظیم قرارداد کار در ایران

در ایران، تنظیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما الزامی است و این قرارداد باید مطابق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران باشد.

مهمترین نکاتی که باید در تنظیم قرارداد کار به آنها توجه کرد عبارتند از:

اطلاعات طرفین قرارداد:

 • نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، آدرس و شماره تماس کارگر و کارفرما
 • عنوان شغلی و محل کار کارگر

موضوع قرارداد:

 • شرح وظایف و تعهدات کارگر
 • نوع کار (دائم، موقت، پاره وقت و …)

شرایط حقوقی:

 • میزان دستمزد و مزایای جانبی (مانند عیدی، بن سفر، حق مسکن و …)
 • ساعات کار و مرخصی ها
 • تعهدات مربوط به بیمه تامین اجتماعی
 • نحوه فسخ قرارداد

سایر شروط:

 • حل و فصل اختلافات
 • ضمانت نامه
 • سایر مواردی که طرفین توافق می کنند

نکات مهم:

 • قرارداد کار باید به صورت کتبی و در دو نسخه تنظیم شود و هر دو نسخه توسط کارگر و کارفرما امضا و اثر انگشت شود.
 • یک نسخه از قرارداد باید به اداره کار محل مربوطه ارسال شود.
 • کارگر حق دارد قبل از امضای قرارداد، از مفاد آن به طور کامل آگاهی یابد و در صورت تمایل، از نظرات مشاور حقوقی استفاده کند.

نکات حقوقی تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد اصولی دارد که رعایت آنها برای جلوگیری از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی در آینده ضروری است.

در اینجا به برخی از نکات حقوقی مهم در تنظیم قرارداد اشاره می‌کنم:

1. طرفین قرارداد:

 • مشخصات کامل طرفین قرارداد شامل نام و نام خانوادگی، آدرس و شماره تماس باید به طور دقیق ذکر شود.
 • در صورتی که یکی از طرفین قرارداد شخص حقوقی باشد، باید نام کامل شرکت، شماره ثبت و نام و نام خانوادگی مدیرعامل یا نماینده تام‌الاختیار آن ذکر شود.

2. موضوع قرارداد:

 • موضوع قرارداد باید به طور واضح و روشن بیان شود.
 • در صورت نیاز، جزئیات موضوع قرارداد باید به طور کامل شرح داده شود.

3. تعهدات طرفین:

 • تعهدات هر یک از طرفین قرارداد باید به طور دقیق و مشخص بیان شود.
 • زمان انجام تعهدات باید به طور روشن ذکر شود.
 • در صورت عدم انجام تعهدات، باید جریمه‌ای برای متخلف در نظر گرفته شود.

4. مبلغ قرارداد:

 • مبلغ قرارداد باید به طور واضح و مشخص ذکر شود.
 • نحوه پرداخت مبلغ قرارداد باید به طور روشن بیان شود.
 • ارائه چک یا سفته به عنوان تضمین پرداخت می‌تواند مفید باشد.

5. فورس ماژور:

 • فورس ماژور به وقایعی گفته می‌شود که خارج از کنترل طرفین قرارداد بوده و انجام تعهدات را غیرممکن یا دشوار می‌کند.
 • باید در قرارداد قید شود که در صورت وقوع فورس ماژور، تکلیف قرارداد چه خواهد بود.

6. حل و فصل اختلافات:

 • مرجعی برای حل و فصل اختلافات احتمالی در قرارداد باید مشخص شود.
 • این مرجع می‌تواند دادگاه، داوری یا سایر مراجع حل و فصل اختلاف باشد.

7. مدت قرارداد:

 • در صورت وجود، مدت قرارداد باید به طور واضح ذکر شود.
 • شرایط تمدید قرارداد باید در صورت امکان در نظر گرفته شود.

8. فسخ قرارداد:

 • شرایط فسخ قرارداد باید به طور واضح در قرارداد ذکر شود.
 • در صورت فسخ قرارداد، باید مشخص شود که چه خسارتی به طرف مقابل تعلق می‌گیرد.

9. امضاء و مهر:

 • قرارداد باید به امضاء و مهر هر دو طرف قرارداد برسد.
 • در صورت وجود شهود، نام و نام خانوادگی و امضاء شهود نیز باید در قرارداد ذکر شود.

نکات تکمیلی:

 • استفاده از یک نمونه قرارداد معتبر و متناسب با نوع قرارداد می‌تواند به شما در تنظیم قراردادتان کمک کند.
 • در صورت تمایل می‌توانید برای تنظیم قرارداد از یک وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنید.
 • قبل از امضاء قرارداد، آن را به دقت مطالعه کنید و از مفاد آن مطمئن شوید.

موارد فسخ قرارداد در ایران

فسخ قرارداد به معنای برهم زدن و از بین بردن آثار یک قرارداد است.

قانون مدنی ایران در مواد 542 تا 604 به موارد فسخ قرارداد پرداخته است.

به طور کلی، موارد فسخ قرارداد را می توان به دو دسته ی اصلی تقسیم کرد:

1. موارد فسخ قانونی:

این موارد در قانون مدنی به طور صریح ذکر شده اند و نیازی به ذکر آنها در قرارداد نیست.

مهمترین موارد فسخ قانونی عبارتند از:

 • عدم انجام تعهدات: اگر یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف مقابل می تواند قرارداد را فسخ کند.
 • فورس ماژور: فورس ماژور به وقایع غیرمترقبه ای مانند زلزله، سیل، جنگ و … اطلاق می شود که خارج از کنترل طرفین قرارداد است.

اگر وقوع فورس ماژور انجام تعهدات را برای یکی از طرفین قرارداد غیرممکن یا بسیار دشوار کند، آن طرف می تواند قرارداد را فسخ کند.

 • فوت یا از بین رفتن اهلیت یکی از طرفین: با فوت یا از بین رفتن اهلیت یکی از طرفین قرارداد، آن قرارداد به طور خود به خود منفسخ می شود.
 • انقضای مدت قرارداد: هر قرارداد دارای مدتی است که پس از انقضای آن، قرارداد به طور خود به خود منفسخ می شود.

2. موارد فسخ قراردادی:

این موارد با توافق طرفین قرارداد در متن قرارداد ذکر می شوند.

طرفین قرارداد می توانند هر شرطی را که صلاح می دانند به عنوان شرط فسخ در قرارداد ذکر کنند.

برخی از رایج ترین موارد فسخ قراردادی عبارتند از:

 • عدم پرداخت ثمن معامله: در معاملات با ثمن معین، اگر خریدار ثمن معامله را در موعد مقرر پرداخت نکند، فروشنده می تواند قرارداد را فسخ کند.
 • عدم تسلیم مبیع: در معاملات با ثمن معین، اگر فروشنده مبیع را در موعد مقرر به خریدار تسلیم نکند، خریدار می تواند قرارداد را فسخ کند.
 • تخلف از شرط صفت: اگر یکی از طرفین قرارداد از شرط صفتی که در قرارداد ذکر شده است تخلف کند، طرف مقابل می تواند قرارداد را فسخ کند.
 • فرا رسیدن شرایطی خاص: طرفین قرارداد می توانند توافق کنند که در صورت فرا رسیدن شرایطی خاص، امکان فسخ قرارداد برای آنها وجود داشته باشد.

نحوه ی فسخ قرارداد:

برای فسخ قرارداد، باید به طرف مقابل ابلاغ شود که قصد فسخ قرارداد دارید.

ابلاغ فسخ قرارداد می تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.

اما برای اثبات فسخ قرارداد، توصیه می شود که فسخ قرارداد به صورت کتبی به طرف مقابل ابلاغ شود.

آثار فسخ قرارداد:

با فسخ قرارداد، آثار آن از بین می رود و طرفین به وضعیت قبل از انعقاد قرارداد باز می گردند.

به عنوان مثال، اگر بعد از فسخ قرارداد، مبیع به خریدار تسلیم شده باشد، خریدار باید مبیع را به فروشنده مسترد کند و فروشنده نیز باید ثمن معامله را به خریدار برگرداند.

اطلاعات طرفین قرارداد

برای تنظیم یک قرارداد دقیق و کامل، لازم است که اطلاعات طرفین قرارداد به طور کامل و دقیق در آن درج شود. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

اطلاعات مربوط به کارفرما:

 • نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی کامل کارفرما باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
 • نام شرکت یا موسسه: در صورتی که کارفرما یک شخص حقوقی مانند شرکت یا موسسه باشد، نام کامل آن باید در قرارداد ذکر شود.
 • آدرس: آدرس محل سکونت یا اقامتگاه قانونی کارفرما باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
 • کد ملی: کد ملی کارفرما باید در قرارداد ذکر شود.
 • شماره تماس: شماره تلفن ثابت یا همراه کارفرما باید در قرارداد ذکر شود.
 • سمت و اختیارات: در صورتی که کارفرما به نیابت از شخص یا شرکت دیگری اقدام به عقد قرارداد می‌کند، باید سمت و اختیارات وی در قرارداد ذکر شود.

اطلاعات مربوط به کارگر:

 • نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی کامل کارگر باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
 • نام پدر: نام پدر کارگر باید در قرارداد ذکر شود.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد کارگر باید به طور دقیق (روز، ماه، سال) در قرارداد ذکر شود.
 • محل تولد: محل تولد کارگر باید در قرارداد ذکر شود.
 • کد ملی: کد ملی کارگر باید در قرارداد ذکر شود.
 • شماره تماس: شماره تلفن ثابت یا همراه کارگر باید در قرارداد ذکر شود.
 • آدرس: آدرس محل سکونت یا اقامتگاه قانونی کارگر باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
 • سوابق و تجربیات: در صورت تمایل، کارگر می‌تواند سوابق و تجربیات مرتبط با موضوع قرارداد را در آن ذکر کند.
 • مهارت‌ها و تخصص‌ها: در صورت تمایل، کارگر می‌تواند مهارت‌ها و تخصص‌های مرتبط با موضوع قرارداد را در آن ذکر کند.

نکات:

 • درج اطلاعات دقیق و کامل طرفین قرارداد از بروز اختلافات در آینده جلوگیری می‌کند.
 • در صورت تمایل طرفین، می‌توان اطلاعات دیگری را نیز به این بخش از قرارداد اضافه کرد.
 • در تنظیم قرارداد باید از اصطلاحات و عبارات واضح و روشن استفاده شود تا هیچ ابهامی در مورد تعهدات و وظایف طرفین وجود نداشته باشد.

علاوه بر موارد فوق، در برخی از قراردادها ممکن است لازم باشد اطلاعات دیگری نیز در مورد طرفین قرارداد ذکر شود، مانند:

 • شماره شناسنامه
 • شماره حساب بانکی
 • نام و نام خانوادگی همسر
 • تعداد فرزندان
 • وضعیت تاهل
 • مدرک تحصیلی

نکته:

 • درج برخی از این اطلاعات، مانند اطلاعات مربوط به همسر و فرزندان، به اختیار طرفین قرارداد است و اجباری نیست.

 

 

نحوه نوشتن قرارداد کاری در ایران

برای نوشتن یک قرارداد کار دقیق و صحیح در ایران، باید به نکات زیر توجه کنید:

1. اطلاعات طرفین:

 • نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، آدرس و شماره تماس کارگر و کارفرما.
 • عنوان شغلی و محل کار کارگر را به طور دقیق ذکر کنید.

2. موضوع قرارداد:

 • شرح وظایف و تعهدات کارگر را به طور کامل و واضح بیان کنید.
 • نوع کار (دائم، موقت، پاره وقت و …) را مشخص کنید.

3. شرایط حقوقی:

 • میزان دستمزد و مزایای جانبی (مانند عیدی، بن سفر، حق مسکن و …) را به طور کامل ذکر کنید.
 • ساعات کار و مرخصی ها را مشخص کنید.
 • تعهدات مربوط به بیمه تامین اجتماعی را به طور واضح بیان کنید.
 • نحوه فسخ قرارداد و شرایط مربوط به آن را مشخص کنید.

4. سایر شروط:

 • حل و فصل اختلافات:
  • در این بخش باید مشخص شود که در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، چگونه و از طریق چه مرجعی باید حل و فصل شود.
 • ضمانت نامه:
  • در صورت تمایل طرفین، می توان در این بخش از قرارداد، ضمانت نامه ای برای انجام تعهدات در نظر گرفته شود.
 • سایر مواردی که طرفین توافق می کنند:
  • شما می توانید هرگونه توافق دیگری که بین شما و کارفرما وجود دارد را در این بخش از قرارداد ذکر کنید.

نکات مهم:

 • قرارداد کار باید به صورت کتبی و در دو نسخه تنظیم شود.
 • هر دو نسخه باید توسط کارگر و کارفرما امضا و اثر انگشت شود.
 • یک نسخه از قرارداد باید به اداره کار محل مربوطه ارسال شود.
 • کارگر حق دارد قبل از امضای قرارداد، از مفاد آن به طور کامل آگاهی یابد و در صورت تمایل، از نظرات مشاور حقوقی استفاده کند.

در اینجا چند نمونه از عناوین و زیرعنوان هایی که می توانید در قرارداد کار خود استفاده کنید آورده شده است:

 • اطلاعات طرفین
  • مشخصات کارگر
  • مشخصات کارفرما
 • موضوع قرارداد
  • عنوان شغلی
  • محل کار
  • شرح وظایف
 • شرایط حقوقی
  • دستمزد و مزایا
  • ساعات کار و مرخصی
  • بیمه تامین اجتماعی
  • فسخ قرارداد
 • سایر شروط
  • حل و فصل اختلافات
  • ضمانت نامه
  • سایر توافقات

شما می توانید از این نمونه ها به عنوان راهنما استفاده کنید و با توجه به شرایط خود، قرارداد کار خود را تنظیم کنید.

توجه: این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی عمومی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. اگر در مورد تنظیم قرارداد کار سوالی دارید، باید با یک وکیل یا سایر متخصصان حقوقی مشورت کنید.