مشاوره حقوقي

وکیل و مشاوره حقوقی تجدید نظر خواهی

مشاوره حقوقی آنلاین

تجدید نظر خواهی در قانون ایران

تجدید نظر خواهی یکی از طرق عادی اعتراض به آراء دادگاه‌ها است.

معنای تجدید نظر خواهی این است که شخصی که از رأی دادگاه بدوی ناراضی است، می‌تواند با مراجعه به دادگاه تجدید نظر، تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده خود را داشته باشد.

موارد قابل تجدید نظر:

 • آراء قطعی دادگاه‌های عمومی در امور حقوقی
 • آراء قطعی دادگاه‌های انقلاب در امور حقوقی و کیفری
 • آراء دادگاه‌های نظامی در امور حقوقی و کیفری
 • آراء دادگاه‌های خاص (در صورتیکه در قانون مربوطه تجدید نظر خواهی آنها پیش‌بینی شده باشد)

شرایط تجدید نظر خواهی:

 • مهلت: تجدید نظر خواهی باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه بدوی انجام شود.
 • ذی‌نفع بودن: فقط شخصی که از رأی دادگاه بدوی متضرر شده است می‌تواند تجدید نظر خواهی کند.
 • وجود شرایط قانونی: رأی مورد تجدید نظر خواهی باید از جمله آراء قابل تجدید نظر باشد.

مراحل تجدید نظر خواهی:

 1. تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی: متقاضی تجدید نظر خواهی باید لایحه‌ای تنظیم کند و در آن دلایل و جهات اعتراض خود به رأی دادگاه بدوی را ذکر کند.
 2. پرداخت هزینه دادرسی: متقاضی تجدید نظر خواهی باید هزینه دادرسی را به دفتردار دادگاه بدوی پرداخت کند.
 3. ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر: دفتردار دادگاه بدوی پس از دریافت لایحه تجدید نظر خواهی و هزینه دادرسی، پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌کند.
 4. رسیدگی در دادگاه تجدید نظر: دادگاه تجدید نظر به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات صحت اعتراضات تجدید نظر خواه، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی جدید صادر می‌کند.

آثار تجدید نظر خواهی:

 • توقف اجرای رأی: با تجدید نظر خواهی، اجرای رأی دادگاه بدوی متوقف می‌شود.
 • رسیدگی مجدد به پرونده: دادگاه تجدید نظر به پرونده رسیدگی مجدد می‌کند و رأی جدید صادر می‌کند.
 • امکان نقض یا تأیید رأی: دادگاه تجدید نظر می‌تواند رأی دادگاه بدوی را نقص یا تأیید کند.

نکات مهم:

 • تجدید نظر خواهی فقط یک بار قابل طرح است.
 • در صورت عدم تجدید نظر خواهی در مهلت قانونی، رأی دادگاه بدوی قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود.
 • برای طرح تجدید نظر خواهی، حتماً باید از یک وکیل دادگستری متخصص در امور مربوطه کمک بگیرید.

شرایط تجدید نظر خواهی در ایران:

تجدید نظر خواهی یکی از طرق اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران است که به موجب آن، خواهان یا خوانده می‌توانند نسبت به آراء قطعی دادگاه بدوی که در محاکم عمومی و انقلاب صادر شده‌اند، به دادگاه تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

شرایط تجدید نظر خواهی:

 • قطعی بودن رأی: فقط نسبت به آراء قطعی دادگاه بدوی می‌توان تجدید نظر خواهی کرد. آراء غیر قطعی مانند احکام صادر شده در مرحله رسیدگی فرشی قابل تجدید نظر خواهی نیستند.
 • مهلت تجدید نظر خواهی: مهلت تجدید نظر خواهی 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور است.
 • ذی‌نفع بودن: فقط خواهان یا خوانده می‌توانند نسبت به رأی تجدید نظر خواهی کنند. اشخاص ثالثی که در دعوا ذی‌نفع نیستند، حق تجدید نظر خواهی ندارند.
 • وجود ایراد یا نقص در رأی: تجدید نظر خواهی باید به دلیل وجود ایراد یا نقص در رأی باشد. ایرادات و نقوص قابل طرح در مرحله تجدید نظر خواهی به طور کلی به دو دسته ایرادات شکلی و ایرادات ماهوی تقسیم می‌شوند.

ایرادات شکلی:

 • عدم رعایت تشریفات دادرسی: مانند عدم احضار اصحاب دعوا، عدم رسیدگی به دلایل و مستندات ارائه شده توسط طرفین و …

ایرادات ماهوی:

 • اشتباه در تفسیر قانون: دادگاه در تفسیر قانون اشتباه کرده باشد.
 • اشتباه در تطبیق قانون با موضوع دعوا: دادگاه قانون را به درستی تفسیر کرده، اما آن را به درستی به موضوع دعوا انطباق نداده باشد.
 • وجود نقص در استدلال دادگاه: استدلال دادگاه برای صدور رأی ناقص یا غیرمنطقی باشد.

مراحل تجدید نظر خواهی:

 1. تنظیم دادخواست تجدید نظر: توسط یک وکیل دادگستری، دادخواستی تنظیم می‌شود که در آن مشخصات خواهان و خوانده، موضوع دعوا، مشخصات رأی بدوی، دلایل و مستندات تجدید نظر خواهی و درخواست تجدید نظر خواهی ذکر شده باشد.
 2. پرداخت هزینه دادرسی: پس از تنظیم دادخواست، باید هزینه دادرسی پرداخت شود.
 3. ثبت دادخواست در دادگاه بدوی: دادخواست به همراه مدارک و مستندات به دادگاه بدوی که رأی را صادر کرده است ارائه می‌شود.
 4. ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر: دادگاه بدوی پس از تکمیل پرونده، آن را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌کند.
 5. رسیدگی در دادگاه تجدید نظر: دادگاه تجدید نظر به پرونده رسیدگی کرده و پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات، رأی صادر می‌کند.
 6. اجرای رأی: در صورت صدور رأی به نفع تجدید نظر خواه، رأی دادگاه تجدید نظر جایگزین رأی دادگاه بدوی شده و اجرا می‌شود.

نکات مهم:

 • تجدید نظر خواهی آثار تعلیقی دارد، یعنی تا زمانی که رأی دادگاه تجدید نظر صادر نشده است، رأی دادگاه بدوی همچنان قابل اجرا است.
 • در صورت عدم تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر، رأی دادگاه بدوی قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد شد.
 • تجدید نظر خواهی فقط یک بار و در یک مرحله قابل طرح است.

مراحل تجدید نظر خواهی در ایران:

تجدید نظر خواهی یکی از طرق اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران است. این فرآیند به ذینفع اجازه می دهد تا نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی به مرجع قضایی بالاتر (دادگاه تجدید نظر) اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد.

مراحل تجدید نظر خواهی در ایران به شرح زیر است:

1. تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی:

 • اولین قدم برای تجدید نظر خواهی، تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی است.
 • در این دادخواست باید مشخصات تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده، موضوع دعوا، مشخصات رای بدوی، دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و ماحصل خواسته به طور دقیق قید شود.
 • دادخواست تجدید نظر خواهی باید به همراه مدارک و مستندات مربوطه به دفتر دادگاه بدوی که رای را صادر کرده است، تسلیم شود.

2. پرداخت هزینه دادرسی:

 • برای طرح دادخواست تجدید نظر خواهی، باید هزینه دادرسی مربوطه پرداخت شود.
 • میزان هزینه دادرسی بر اساس نوع دعوا و مبلغ آن توسط قانون تعیین شده است.

3. رسیدگی در دادگاه تجدید نظر:

 • پس از ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی و پرداخت هزینه دادرسی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود.
 • در دادگاه تجدید نظر، پرونده توسط شعبه مربوطه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 • در این مرحله، تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده می توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته و دلایل و مستندات خود را ارائه دهند.
 • دادگاه تجدید نظر پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین، رای خود را صادر می کند.

4. رای دادگاه تجدید نظر:

 • رای دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.
 • در صورت نارضایتی از رای دادگاه تجدید نظر، فقط می توان به دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کرد.

نکات مهم:

 • مهلت تجدید نظر خواهی 20 روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی است.
 • تجدید نظر خواهی فقط در خصوص آراء صادر شده از دادگاه های عمومی و انقلاب قابل طرح است.
 • احکام صادره از مراجع قضایی خاص مانند دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی و انقلاب نیستند.
 • برای طرح دادخواست تجدید نظر خواهی، حتماً باید از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید تا از صحت و
 • کامل بودن دادخواست و رعایت تشریفات قانونی اطمینان حاصل کنید.

 

 

 

 

نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی در ایران:

دادخواست تجدید نظر خواهی، درخواستی است که توسط یکی از طرفین دعوا پس از صدور رای بدوی به نفع طرف دیگر، به مرجع تجدید نظر ارائه می شود تا آن مرجع، رای بدوی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت وجود ایراد و نقص، آن را نقض و رای جدید صادر کند.

مراحل تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی:

1. تهیه مدارک:

 • اولین قدم برای تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی، تهیه مدارک لازم است. این مدارک شامل موارد زیر است:
  • رأی بدوی: رای بدوی که به آن اعتراض دارید را باید به صورت کامل و خوانا تهیه کنید.
  • لایحه تجدید نظر خواهی: لایحه تجدید نظر خواهی، دلایل و استدلال های شما برای اعتراض به رای بدوی را شامل می شود.
  • دفاتر لوایح: دفاتر لوایح دادگاه بدوی را باید تهیه کنید.
  • کپی مدارک: از کلیه مدارک و مستندات مربوط به پرونده باید کپی تهیه کنید.

2. تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی:

 • لایحه تجدید نظر خواهی، مهمترین بخش دادخواست تجدید نظر خواهی است. در این لایحه باید موارد زیر را به طور دقیق و مستدل بیان کنید:
  • اطلاعات مربوط به خود و طرف مقابل: نام و نام خانوادگی، آدرس و شماره تماس خود و طرف مقابل را باید در ابتدای لایحه ذکر کنید.
  • مشخصات پرونده: شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده و موضوع پرونده را باید درج کنید.
  • خلاصه ای از جریان پرونده: به طور خلاصه، روند رسیدگی به پرونده در دادگاه بدوی را شرح دهید.
  • دلایل و استدلال های تجدید نظر خواهی: دلایل و استدلال های خود برای اعتراض به رای بدوی را به طور دقیق و مستدل بیان کنید. در این قسمت می توانید به ایرادات و نقوص رای بدوی اشاره کنید و مستندات و دلایل خود را ارائه دهید.
  • درخواست تجدید نظر: در پایان لایحه باید به طور صریح درخواست خود را مبنی بر نقض رای بدوی و صدور رای جدید به نفع خود مطرح کنید.

3. ارائه دادخواست به مرجع تجدید نظر:

 • پس از تهیه مدارک و تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی، باید دادخواست خود را به مرجع تجدید نظر مربوطه ارائه کنید.
 • مرجع تجدید نظر در دعاوی حقوقی، دادگاه تجدید نظر استان و در دعاوی کیفری، شعبه تجدید نظر دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری استان است.
 • دادخواست تجدید نظر خواهی را می توانید به صورت حضوری یا از طریق پست به دبیرخانه مرجع تجدید نظر ارائه کنید.

نکات:

 • مهلت تجدید نظر خواهی 20 روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی است.
 • در صورت verspätung تجدید نظر خواهی، دادخواست شما پذیرفته نخواهد شد.
 • برای تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی می توانید از وکیل متخصص کمک بگیرید.

نمونه فرم دادخواست تجدید نظر خواهی:

[نام و نام خانوادگی تجدید نظر خواه] شماره پرونده: [شماره پرونده]

آدرس: [آدرس تجدید نظر خواه] شعبه رسیدگی کننده: [شعبه رسیدگی کننده]

شماره تلفن: [شماره تلفن تجدید نظر خواه] خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان]

خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده]

موضوع: تجدید نظر خواهی از رای شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای] شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر]

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی تجدید نظر خواه] در پرونده فوق الذکر که به موجب رای شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای] شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر] به نفع خوانده صادر گردیده است، معترض بوده و از آن تجدید نظر خواهی می نمایم.

دلایل و استدلال های تجدید نظر خواهی:

 1. [اولین دلیل و استدلال]
 2. [دومین دلیل و استدلال]

 

 

 

موارد قابل تجدید نظر در قانون ایران:

در قانون ایران، آراء و تصمیمات مراجع قضایی به دو دسته کلی قطعی و قابل تجدید نظر تقسیم می‌شوند.

آراء قطعی آراء و تصمیماتی هستند که امکان اعتراض و تجدید نظر نسبت به آنها وجود ندارد و لازم الاجرا هستند.

آراء قابل تجدید نظر آراء و تصمیماتی هستند که می‌توان نسبت به آنها اعتراض و تجدید نظر کرد و در مرحله بالاتر قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرند.

موارد قابل تجدید نظر در قانون ایران عبارتند از:

 • آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی در مواردی که قانون صراحتاً اجازه تجدید نظر را داده باشد. (ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی)
 • آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردی که جرم مشمول مجازات‌های زیر باشد:
  • حبس بیش از دو سال
  • جزای نقدی بیش از یک میلیون تومان
  • شلاق بیش از بیست ضربه
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه
  • اعزام به خدمت وظیفه عمومی
  • تبعید
  • غرامت بیش از یک میلیون تومان
 • آراء دادگاه‌های انقلاب در همه موارد
 • آراء دادگاه‌های نظامی در همه موارد
 • آراء و تصمیمات مراجع اداری در مواردی که قانون صراحتاً اجازه تجدید نظر را داده باشد.

موارد غیرقابل تجدید نظر در قانون ایران عبارتند از:

 • آراء و تصمیمات مراجع حل اختلاف
 • آراء و تصمیمات داوری
 • آراء و تصمیمات صادره در موارد فوریت
 • آراء و تصمیمات راجع به صلاحیت مراجع قضایی
 • آراء و تصمیمات راجع به اموال عمومی
 • آراء و تصمیمات راجع به امور حسبی

مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی:

 • مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی، دادگاه تجدید نظر استان است.
 • مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه تجدید نظر استان است.
 • مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌های انقلاب در همه موارد، دیوان عالی کشور است.
 • مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌های نظامی در همه موارد، دیوان عالی کشور است.
 • مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آراء و تصمیمات مراجع اداری در هر مورد، مرجعی است که قانون تعیین کرده است.

نکات:

 • مهلت تجدید نظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است.
 • تجدید نظرخواهی فقط یک بار می‌تواند انجام شود.
 • در مرحله تجدید نظر فقط ایرادات شکلی و ماهوی قابل رسیدگی هستند.