مشاوره حقوقی ملکی

پس گرفتن زمین تصرف شده مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

پس گرفتن زمین تصرف شده در ایران

در ایران، برای پس گرفتن زمین تصرف شده راه‌های قانونی مختلفی وجود دارد که بسته به شرایط هر مورد، می‌توان از یکی از آنها استفاده کرد.

راه‌های قانونی:

1. طرح دعوای خلع ید:

 • مناسب برای: زمانی که شخص بدون رضایت مالک، زمینی را تصرف کرده باشد.
 • نحوه اقدام: مالک باید به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه کند و دادخواست خلع ید تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، در صورت اثبات تصرف غیرقانونی، حکم به خلع ید متصرف و اعاده تصرف به مالک صادر می‌کند.

2. طرح دعوای استرداد ملک:

 • مناسب برای: زمانی که ملک به موجب یک سند عادی (مانند قولنامه) به تصرف دیگری درآمده باشد و مالک قصد فسخ معامله و استرداد ملک را داشته باشد.
 • نحوه اقدام: مالک باید به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه کند و دادخواست استرداد ملک تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، در صورت احراز شرایط قانونی، حکم به استرداد ملک به مالک صادر می‌کند.

3. طرح دعوای اثبات مالکیت:

 • مناسب برای: زمانی که مالکیت متصرف مورد تردید باشد و مالک قصد اثبات مالکیت خود را داشته باشد.
 • نحوه اقدام: مالک باید به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه کند و دادخواست اثبات مالکیت تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، در صورت احراز مالکیت مالک، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می‌کند.

4. طرح دعوای رفع تصرف عدوانی:

 • مناسب برای: زمانی که تصرف غیرقانونی به تازگی (کمتر از یک سال) اتفاق افتاده باشد.
 • نحوه اقدام: مالک باید به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه کند و دادخواست رفع تصرف عدوانی تقدیم کند. در صورت فوریت، مالک می‌تواند با اخذ تامین مناسب از دادگاه، تقاضای صدور دستور فوری مبنی بر رفع تصرف را داشته باشد.

راه‌های غیرقانونی:

1. خودسری:

 • توصیه نمی‌شود: تلاش برای پس گرفتن زمین به زور و بدون طی مراحل قانونی، می‌تواند عواقب وخیمی برای فرد به دنبال داشته باشد و حتی منجر به جرم و مجازات شود.

2. استفاده از افراد واسطه:

 • مراقب باشید: برخی افراد سودجو ممکن است با وعده و وعید و دریافت مبالغی، به شما در پس گرفتن زمین تصرف شده کمک کنند، اما در نهایت به تعهدات خود عمل نکنند و شما را متضرر کنند.

نکات مهم:

 • قبل از هر اقدامی، برای مشاوره با یک وکیل یا متخصص حقوقی مشورت کنید.
 • مدارک و مستندات مربوط به مالکیت خود را جمع آوری کنید.
 • از تصرف غیرقانونی ملک توسط متصرف، فیلم یا عکس تهیه کنید.
 • در صورت نیاز به کمک، از مراجع قانونی مانند نیروی انتظامی یا دادستان کمک بگیرید.

طرح دعوای رفع تصرف عدوانی در ایران

دعوای رفع تصرف عدوانی به منظور استرداد ملک از تصرف غیر مجاز شخص ثالث به خواهان که سابقه تصرف داشته، مطرح می‌شود.

مراحل طرح دعوای رفع تصرف عدوانی:

 1. ** مراجعه به دادگاه عمومی محل وقوع ملک:** خواهان باید با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه کند.
 2. تنظیم دادخواست: دادخواست باید به طور کتبی تنظیم و به دفتر دادگاه ارائه شود. در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، موضوع دعوا، محل وقوع ملک، شرح تصرف عدوانی و ادله و مستندات خواهان ذکر شود.
 3. ثبت دادخواست و پرداخت هزینه‌ها: پس از ثبت دادخواست، خواهان باید هزینه‌های دادرسی را پرداخت کند.
 4. رسیدگی دادگاه: دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات و در صورت نیاز، از محل وقوع ملک بازدید می‌کند.
 5. صدور حکم: در نهایت، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده، رأی خود را صادر می‌کند.

مدارک و مستندات لازم:

 • سند مالکیت یا اسناد مثبته دال بر مالکیت خواهان
 • دلایل اثبات تصرف سابق خواهان
 • دلایل اثبات وقوع تصرف عدوانی توسط خوانده
 • در صورت وجود، شهادت شهود

نکات مهم:

 • دعوای رفع تصرف عدوانی در دادگاه عمومی محل وقوع ملک مطرح می‌شود.
 • خواهان باید ظرف یک سال از تاریخ وقوع تصرف عدوانی، اقدام به طرح دعوا کند.
 • در صورت اثبات تصرف عدوانی، دادگاه حکم به رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق صادر می‌کند.
 • متصرف غیرمجاز علاوه بر رفع تصرف، به پرداخت خسارات وارده به خواهان نیز محکوم می‌شود.

موارد عدم پذیرش دعوای رفع تصرف عدوانی:

 • اثبات مالکیت خواهان
 • اثبات تصرف سابق خواهان
 • اثبات وقوع تصرف عدوانی توسط خوانده

قوانین پس گرفتن زمین غصبی در ایران

در ایران، قوانین متعددی برای استرداد املاک غصبی وجود دارد که در ذیل به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:

1. قانون مدنی:

 • ماده 616: هر کسی که مالک عین باشد، حق دارد از متصرف آن که بدون رضای او یا خلاف قانون تصرف کرده است، استرداد آن را به نحوی که در این فصل مقرر است مطالبه کند.
 • ماده 617: در دعوای استرداد عین، خواهان باید مالکیت خود را نسبت به عین و تصرف غیرمجاز خوانده را ثابت کند.
 • ماده 618: هرگاه کسی بدون رضای صاحب مال یا به خلاف قانون در مال دیگری تصرف کند و تصرف او به قهر و غلبه باشد، متصرف غاصب محسوب و ضامن کلی است.

2. قانون ثبت اسناد و املاک:

 • ماده 14: هرگاه کسی بخواهد ملک یا حقی را که به ثبت رسیده و سند رسمی آن صادر شده است، از کسی که در تصرف عدوانی او است استرداد کند، دادگاه رسیدگی به موضوع را به نزدیکترین محل وقوع ملک یا حق مزبور ارجاع می‌کند.
 • ماده 15: هرگاه کسی نسبت به ملکی که به ثبت رسیده و سند رسمی آن صادر شده است، ادعای مالکیت یا حقی کند و مدعی تصرف عدوانی توسط متصرف باشد، می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک یا حق مزبور مراجعه کند.

3. قانون آیین دادرسی مدنی:

 • ماده 175: هرکس که مدعی حقی به عنوان مالکیت یا وقف یا انتفاع یا هرگونه حق دیگر عینی نسبت به یک ملک باشد و بخواهد ملک را از تصرف کسی که بدون رضایت او یا به خلاف قانون در آن تصرف کرده است استرداد کند، می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک یا محل اقامت متصرف مراجعه کند.

راه‌های اثبات غصب:

 • اسناد و مدارک: کپی سند مالکیت، قولنامه، بنچاق، گواهی ثبتی و سایر اسناد و مدارکی که نشان دهنده مالکیت خواهان باشد.
 • شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل که تصرف غیرمجاز خوانده را ثابت کنند.
 • معاینه محل: معاینه محل توسط کارشناس یا داور برای بررسی وضعیت ملک و آثار تصرف در آن.
 • قسم: قسم خواهان در صورتی که سایر ادله اثبات کافی نباشد.

نکات مهم:

 • برای طرح دعوای استرداد املاک غصبی، باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کرد.
 • خواهان باید مالکیت خود را نسبت به ملک و تصرف غیرمجاز خوانده را ثابت کند.
 • در صورت اثبات غصب، متصرف موظف به استرداد ملک به صاحب آن خواهد بود.
 • در برخی موارد، متصرف غاصب علاوه بر استرداد ملک، به پرداخت خسارات نیز محکوم می‌شود.

 

 

قوانین اثبات مالکیت در ایران

اثبات مالکیت در ایران از طریق روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است که در ذیل به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

1. اسناد و مدارک:

 • مهمترین و معتبرترین روش اثبات مالکیت، ارائه اسناد و مدارک معتبر است. این اسناد و مدارک می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  • سند مالکیت: سند مالکیت معتبرترین سند برای اثبات مالکیت یک ملک است. این سند توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود و در آن مشخصات ملک، مالک یا مالکان و سایر اطلاعات مربوط به ملک ذکر شده است.
  • قولنامه: قولنامه سندی است که بین خریدار و فروشنده یک ملک تنظیم می‌شود و در آن شرایط خرید و فروش ملک ذکر شده است. قولنامه می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات مالکیت در نظر گرفته شود، به شرطی که به طور صحیح تنظیم شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد.
  • بنچاق: بنچاق سندی است که در گذشته برای اثبات مالکیت املاک استفاده می‌شد. در حال حاضر، بنچاق به تنهایی برای اثبات مالکیت کافی نیست و باید همراه با سایر اسناد و مدارک ارائه شود.
  • گواهی ثبتی: گواهی ثبتی سندی است که توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود و در آن مشخصات ملک و مالک یا مالکان ذکر شده است. گواهی ثبتی می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات مالکیت در نظر گرفته شود، به شرطی که به روز باشد و مربوط به ملک مورد نظر باشد.
  • سایر اسناد و مدارک: علاوه بر اسناد ذکر شده در بالا، ممکن است اسناد و مدارک دیگری نیز برای اثبات مالکیت وجود داشته باشد، مانند کپی سند عوارض، قبض‌های آب و برق و گاز، و …

2. شهادت شهود:

 • در صورتی که اسناد و مدارک کافی برای اثبات مالکیت وجود نداشته باشد، می‌توان از شهادت شهود استفاده کرد. برای اثبات مالکیت از طریق شهادت شهود، باید حداقل دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل شهادت دهند که تصرف مالک بر ملک مورد نظر را به طور مستمر و آشکارا مشاهده کرده‌اند.

3. معاینه محل:

 • در برخی موارد، دادگاه ممکن است برای بررسی دقیق‌تر موضوع، دستور معاینه محل را صادر کند. در این معاینه، کارشناس یا داور به محل ملک مورد نظر مراجعه کرده و وضعیت ملک و آثار تصرف در آن را بررسی می‌کند.

4. قسم:

 • در صورتی که سایر ادله اثبات کافی نباشد، ممکن است دادگاه از خواهان بخواهد که قسم یاد کند.

نکات مهم:

 • برای اثبات مالکیت، باید از روش‌های قانونی و معتبر استفاده کرد.
 • در صورت وجود ابهام یا سوال در مورد قوانین اثبات مالکیت، باید از یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی متخصص کمک گرفت.
 • ارائه اسناد و مدارک معتبر، مهمترین و موثرترین روش برای اثبات مالکیت است.

 

 

طرح دعوای استرداد ملک در ایران:

دعوای استرداد ملک، دعوایی است که خواهان (صاحب مال) به طرفیت خوانده (غاصب) به منظور استرداد و بازپس گیری ملک خود که به طور غیرقانونی تصرف شده است، مطرح می‌نماید.

مراحل طرح دعوای استرداد ملک:

 1. تنظیم دادخواست: اولین قدم برای طرح دعوای استرداد ملک، تنظیم دادخواست است. در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، موضوع دعوا (استرداد ملک)، و ادله و مستندات خواهان ذکر شود.
 2. ارائه دادخواست به دادگاه: دادخواست باید به همراه مدارک و مستندات به دادگاه صلح محل وقوع ملک ارائه شود.
 3. ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی: دادگاه پس از بررسی دادخواست و مدارک، در صورت کامل بودن آنها، پرونده را ثبت و وقت رسیدگی را تعیین می کند.
 4. رسیدگی در دادگاه: در وقت رسیدگی، خواهان و خوانده به همراه دلایل و مدارک خود در دادگاه حاضر می شوند و قاضی به اظهارات آنها استماع می کند.
 5. صدور رای: پس از بررسی دلایل و مدارک طرفین، قاضی رای خود را صادر می کند. رای دادگاه می تواند به نفع خواهان (استرداد ملک به صاحب آن) یا به نفع خوانده (رد دعوای خواهان) باشد.
 6. اعتراض به رای: طرفین دعوا می توانند در صورت نارضایتی از رای دادگاه، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به آن اعتراض کنند.
 7. رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر: در صورت اعتراض به رای، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود و در آنجا مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 8. صدور رای نهایی: دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده، رای نهایی را صادر می کند. این رای قطعی و لازم الاجرا می باشد.

شرایط لازم برای طرح دعوای استرداد ملک:

 • خواهان مالک شرعی ملک مورد نظر باشد.
 • ملک توسط خوانده تصرف شده باشد.
 • تصرف خوانده غیرقانونی باشد.

مدارک و مستندات لازم برای طرح دعوای استرداد ملک:

 • سند مالکیت ملک
 • مدارک و مستنداتی که نشان دهنده تصرف خوانده باشد (مانند شهادت شهود، فیلم، عکس و غیره)
 • در صورت وجود، قرارداد یا توافق نامه بین طرفین

نکات مهم:

 • قبل از طرح دعوای استرداد ملک، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.
 • وکیل شما می تواند با بررسی شرایط پرونده شما، راهنمایی های لازم را در خصوص نحوه طرح دعوا، جمع آوری مدارک و مستندات، و لایحه دفاعیه ارائه دهد.
 • در صورت عدم حضور در دادگاه یا عدم ارائه لایحه دفاعیه، ممکن است رای به نفع طرف مقابل صادر شود.
 • هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر عهده خواهان می باشد.

 

 

 

 

اثبات وقوع تصرف عدوانی در قانون ایران:

برای اثبات وقوع تصرف عدوانی در دادگاه، باید مدارک و مستندات کافی ارائه شود. این مدارک و مستندات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

1. اسناد و مدارک مالکیت:

 • ارائه سند مالکیت ملک مورد تصرف، اولین و مهم‌ترین قدم برای اثبات مالکیت خواهان و وقوع تصرف عدوانی است.
 • در صورتی که سند مالکیت به نام خواهان نباشد، باید مدارکی ارائه شود که نشان دهنده مالکیت قانونی او بر ملک مورد تصرف باشد.

2. شهادت شهود:

 • شهادت شهودی که شاهد تصرف غیرقانونی ملک توسط خوانده بوده‌اند، می‌تواند دلیلی قوی برای اثبات وقوع تصرف عدوانی باشد.
 • شهود باید مشخصات کامل خود را به دادگاه ارائه و در مورد نحوه تصرف و هویت متصرف شهادت دهند.

3. معاینه محل:

 • در برخی موارد، قاضی ممکن است دستور معاینه محل را صادر کند تا از نزدیک وضعیت ملک و شرایط تصرف را مشاهده کند.
 • این امر می تواند در ارائه تصویری واقعی از وضعیت ملک و اثبات وقوع تصرف عدوانی موثر باشد.

4. فیلم و عکس:

 • فیلم و عکس‌هایی که از زمان تصرف ملک توسط خوانده تهیه شده‌اند، می‌توانند به عنوان مدرک در دادگاه ارائه شوند.
 • این مدارک باید دارای تاریخ و مکان مشخص باشند و به طور واضح نشان دهنده تصرف غیرقانونی ملک باشند.

5. اقرار خوانده:

 • در صورتی که خوانده به تصرف غیرقانونی ملک اقرار کند، دیگر نیازی به ارائه سایر مدارک و مستندات نیست.
 • اقرار خوانده می تواند کتبی یا شفاهی باشد و در دادگاه توسط خواهان ارائه شود.

6. سایر مدارک و مستندات:

 • بسته به نوع پرونده و شرایط آن ممکن است مدارک و مستندات دیگری نیز برای اثبات وقوع تصرف عدوانی قابل ارائه باشد.
 • برای مثال، در صورتی که ملک دارای مستاجر باشد، ارائه قرارداد اجاره می تواند به اثبات مالکیت خواهان کمک کند.

نکات مهم:

 • جمع آوری مدارک و مستندات کافی پیش از طرح دعوای تصرف عدوانی بسیار مهم است.
 • هرچه مدارک و مستندات شما قوی تر باشد، احتمال قبولی دعوای شما در دادگاه بیشتر خواهد بود.
 • در صورت نیاز به کمک می توانید با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

 

 

طرح دعوای خلع ید

دعوای خلع ید دعوایی است که به موجب آن، مالک یا صاحب حق از متصرف غیرمجاز ملک خود درخواست می‌کند که ملک را تخلیه کند و به تصرف او درآید.

شرایط طرح دعوای خلع ید:

 • مالکیت یا صاحب حق بودن خواهان: خواهان دعوای خلع ید باید مالک یا صاحب حق عین (مانند usufruct) در ملک مورد نظر باشد.
 • تصرف غیرمجاز خوانده: خوانده دعوای خلع ید باید بدون مجوز قانونی، ملک خواهان را تصرف کرده باشد.
 • وجود ضرر و زیان: ضرورتاً برای طرح دعوای خلع ید، لازم نیست که به خواهان ضرر و زیانی وارد شده باشد.

مراحل طرح دعوای خلع ید:

 1. تنظیم دادخواست: خواهان باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خلع ید را به همراه مدارک و مستندات خود به دادگاه ارائه دهد.
 2. ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی: پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود.
 3. رسیدگی در دادگاه: در جلسه رسیدگی، خواهان و خوانده دعوا دلایل و مدارک خود را ارائه می‌کنند و قاضی به پرونده رسیدگی می‌کند.
 4. صدور رأی: در نهایت، قاضی با توجه به محتویات پرونده و دلایل و مدارک ارائه شده توسط طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

مدارک و مستندات لازم برای طرح دعوای خلع ید:

 • سند مالکیت یا دلایل اثبات مالکیت: مانند سند رسمی، قولنامه، بنچاق و …
 • کپی کارت ملی خواهان و خوانده
 • اختیاری: دلائل اثبات تصرف غیرمجاز خوانده

آثار و نتایج دعوای خلع ید:

 • در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خوانده موظف است که ملک را تخلیه کند و به تصرف خواهان درآید.
 • در صورت عدم تخلیه ملک توسط خوانده، خواهان می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری، حکم را به اجرا بگذارد.
 • خواهان می‌تواند از خوانده بابت خسارات وارده به ملک خود نیز مطالبه خسارت کند.

نکات مهم:

 • طرح دعوای خلع ید در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
 • در صورت وجود سند رسمی برای ملک، خواهان می‌تواند از طریق اجرای ثبت، نسبت به خلع ید متصرف غیرمجاز اقدام کند.
 • برای طرح دعوای خلع ید، حتماً باید از یک وکیل مجرب استفاده کنید.